S-a modificat Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti

0 Comments


Modificarea  Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti a intervenit  potrivit  unei Hotarari a C.S.M. al carei continut este redat mai jos:
 
HOTARAREA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 nr. 504 din 21 iulie 2011
 
pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
 publicata in  MONITORUL OFICIAL  nr.565 din  9 august 2011
 
Avand in vedere dispozitiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:
 
ART. I
 Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 22 alineatul (2), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:
 „b^1) dispune repartizarea judecatorilor de la o sectie la alta a instantei, in cazurile in care schimbarea specializarii este justificata de existenta unui dezechilibru vadit si de durata intre sectii, sub aspectul volumului de activitate;
 b^2) aduce la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii modificarile referitoare la structura si componenta nominala a sectiilor instantei;”.
 
2. La articolul 22 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
 „d^1) desemneaza, tinand seama de specializarea judecatorului si de natura problemei de drept ce face obiectul recursului in interesul legii, judecatorul care va sustine in fata completului Inaltei Curti de Casatie si Justitie recursul in interesul legii promovat de colegiul de conducere al curtii de apel;”.
 
3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
 „ART. 22^1
 (1) In exercitarea atributiei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. b^1), criteriul principal care va fi avut in vedere de colegiul de conducere consta in solicitarea expresa a unor judecatori, iar in lipsa unor astfel de solicitari, a acordului celor in cauza.
 (2) In situatia in care niciun judecator nu solicita repartizarea la alta sectie si nici nu este de acord cu schimbarea specializarii, vor fi avute in vedere, cu prioritate, in masura posibilului, sectiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al sectiei la care se doreste repartizarea si, in cadrul acestui criteriu, volumul de activitate al sectiei de la care se intentioneaza mutarea.
 (3) In situatia in care aceste criterii nu sunt functionale, vor fi avute in vedere, in ordine ierarhica, urmatoarele criterii de selectie:
 a) experienta profesionala anterioara in domeniul de activitate al sectiei la care se doreste mutarea;
 b) absolvirea cursurilor de formare profesionala in domeniul respectiv;
 c) pregatirea profesionala realizata prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, sustinere de referate sau lucrari in congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii aparute in publicatii de specialitate, precum si specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare in functii de executie;
 d) vechimea judecatorului in cadrul sectiei de la care urmeaza sa fie mutat.
 (4) In cazul aplicarii criteriului prevazut la alin. (3) lit. d), va fi avut in vedere judecatorul cu vechimea cea mai mica in cadrul sectiei de la care urmeaza sa fie mutat.
 (5) La solicitarea judecatorului ce urmeaza a fi repartizat la alta sectie, colegiul de conducere poate aproba o perioada de maximum doua luni in care acesta sa nu participe la sedintele de judecata si sa aiba posibilitatea formarii profesionale, in functie de specializarea noii sectii.”
 
4. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
 „l) trimite, in cazurile prevazute de lege, pe cale administrativa, cererile sau plangerile gresit indreptate si le restituie pe cele care nu intrunesc conditiile legale.”
 
5. La articolul 26^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
 „(2^1) Judecatorii mentionati la alin. (2) vor coordona activitatea grefierului documentarist, in sensul de a se atasa hotararile contrare din cadrul instantei si de a se identifica sau solicita decizii relevante altor instante, din raza aceleiasi curti de apel si a altora, privind probleme de drept care ar putea face obiectul recursului in interesul legii.”
 
6. Dupa articolul 29 se introduce un nou paragraf, paragraful 3^1, care va contine articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:
 „& 3^1. Judecatorul delegat pentru masurile privind unificarea practicii
 ART. 29^1
 Judecatorii delegati pentru masurile privind unificarea practicii sunt desemnati de presedintii instantelor si au urmatoarele atributii:
 a) intocmesc lunar un referat privind problemele de drept rezolvate neunitar, ivite in solutionarea cauzelor de catre judecatorii propriei instante;
 b) la tribunale si curti de apel, centralizeaza lunar problemele de practica neunitara sesizate de instantele inferioare;
 c) intocmesc trimestrial o nota in care sunt incluse toate problemele inaintate de instantele inferioare si cele sesizate in practica propriei instante, care sunt dezbatute trimestrial, in intalnirile organizate conform art. 26^2 si intocmesc minuta in care se consemneaza opiniile exprimate la aceste intalniri si argumentele expuse, precizand, daca este cazul, decizia majoritatii judecatorilor de a fi sesizat colegiul de conducere al curtii de apel pentru promovarea recursului in interesul legii;
 d) selecteaza si ataseaza hotararile relevante puse la dispozitie de catre grefierul documentarist, atat dintre hotararile contrare ale propriei instante, daca este cazul, cat si dintre cele identificate in practica altor instante, din raza a diferite curti de apel, privind problema de drept solutionata neunitar;
 e) la curtile de apel, intocmesc propunerea de promovare a recursului in interesul legii de catre colegiul de conducere al curtii de apel.”
 
7. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
 „c^1) coordoneaza si supravegheaza accesarea bazelor electronice de date detinute de organele administratiei de stat la instantele la care exista sectii;”.
 
8. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera u) se introduce o noua litera, litera v), cu urmatorul cuprins:
 „v) coordoneaza si supravegheaza accesarea bazelor electronice de date detinute de organele administratiei de stat la judecatoriile la care nu exista sectii;”.
 
9. La articolul 54 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
 „d^1) realizeaza citarea si incunostintarea partilor si comunicarea actelor prin telefon, telegraf, prin posta electronica sau fax sau prin alte mijloace prevazute de lege si intocmeste referatul privind modalitatea de incunostintare sau comunicare si obiectul acesteia, care se ataseaza la dosar.”
 
10. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
 „(1^1) Grefierul delegat pentru activitatea de inregistrare si evidenta a persoanelor juridice comunica Tribunalului Bucuresti copii de pe hotararile judecatoresti privind constituirea, modificarea si dizolvarea federatiilor, confederatiilor si uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, precum si copii de pe inscrisurile referitoare la denumirea si sediul organizatiei sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, in termen de 3 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii.”
 
11. La articolul 61, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
 „f) identifica sau solicita deciziile relevante ale propriei instante si ale altora, privind o problema de drept indicata de catre judecatorii propriei instante si propune deciziile relevante ale instantei la care functioneaza, care pot fi trimise altor instante, la solicitarea acestora;
 g) identifica doctrina judiciara relevanta, tiparita sau in format electronic, privind o problema de drept indicata de catre judecatorii propriei instante.”
 
12. La articolul 62 alineatul (1), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 „m) realizeaza arhivarea electronica a dosarelor, in masura in care este posibil.”
 
13. La articolul 67 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 „b) asigura exploatarea programelor informatice elaborate de Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei si de Biroul de statistica judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instantelor judecatoresti, instaland produsele informatice si controland periodic respectarea de catre operatorii de aplicatie a instructiunilor de utilizare;”.
 
14. La articolul 67 alineatul (3), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
 „h) intocmesc documentele de specialitate necesare in vederea obtinerii semnaturii electronice pentru instante si persoanele autorizate din instante, a certificatelor prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, asigura initierea personalului autorizat in folosirea semnaturii electronice, pastreaza datele de creare a semnaturii electronice si sesizeaza de indata conducerea instantei daca are motive sa creada ca acestea au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat sau ca informatiile esentiale cuprinse in certificat nu mai corespund realitatii.”
 
15. La articolul 87, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
 „(5^1) Serviciul de registratura primeste si inregistreaza contractele de mediere si respectiv acordurile de mediere si ia masuri pentru a fi inmanate de indata completului investit cu solutionarea cauzei, in vederea suspendarii, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.”
 
16. La articolul 93, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 „ART. 93
 (1) Actele de sesizare a instantei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax, se depun la registratura, unde, in aceeasi zi, dupa stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, numar din aplicatia ECRIS si data certa.”
 
17. La articolul 93, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
 „(4^1) Dovezile de indeplinire a procedurilor si comunicarilor efectuate prin telefon, telegraf, fax, posta electronica ori prin alte mijloace de comunicare, primite de grefierul de sedinta sau de persoana care le-a transmis, se depun la dosar in forma scrisa, imediat ce au fost receptionate.”
 
18. La articolul 99, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 „(5) Repunerea pe rol a cauzei dupa suspendare, pentru continuarea judecatii, pentru perimare sau pentru pronuntarea hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere, se va realiza de catre completul investit aleatoriu cu solutionarea cauzei. In cazul in care acest complet a fost desfiintat sau membrii acestuia nu mai functioneaza in cadrul instantei, dosarul se va repartiza aleatoriu. Aceeasi rezolvare se va da cererilor de indreptare a erorilor materiale si cererilor de completare sau lamurire a hotararii.”
 
19. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 „ART. 100
 Pe perioada vacantei judecatoresti se vor forma complete separate, pentru a se asigura solutionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum si a celor in care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.”
 
20. La articolul 159, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 „(3) In timpul vacantei judecatoresti vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede solutionarea de urgenta si cu celeritate si cele in care s-a incheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecatii.”
 
ART. II
 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
 Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
 judecator Nicolae Horatius Dumbrava
 
Bucuresti, 21 iulie 2011.
 Nr. 504.
 

Sursa: e-juridic.manager.ro
 
Data adaugarii acestei stiri: 16/08/2011

Categories: