Procura partaj divort


Subsemnatul ………………………. cetăţean ……………., născut la data de …../…../…….., in localitatea ………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ……………………, str. …………………… nr. ………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………, posesor al …………, seria ………… nr. …………………. eliberat de …………………. la data de ……………, cod numeric personal ………………………., împuternicesc prin prezenta pe ………………………. cetăţean ………………………, născut la data de …………………….., in localitatea ……….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ……………………………., str. ………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………….., posesor al …………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de …………………………. la data de ……………………………………, cod numeric personal …………………………………., sa mă reprezinte in calitatea mea de reclamant, in condiţiile Codului de procedura civila, in acţiunea de divorţ împotriva ……………………….. cetăţean ………………., născut la data de ………………… in …………………………., ce formează obiectul dosarului nr. …………/…………. aflat pe rol la Judecătoria ……………………, având termen de judecata ……………….. .

In acest scop, mandatarul meu va susţine acţiunea introdusa, mă va reprezenta atât la primul termen, cat si la toate termenele ulterioare, in fata instanţelor judecătoreşti de orice grad, va primi actele de procedura, va propune si va administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ramase definitive, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene in cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema si va răspunde la interogatorii, va cere proba cu martori, verificare de scripte si expertize, va cere investirea cu formula executorie a oricărei sentinţe si decizii si le va primi investite, va primi si va executa orice titlu definitiv, va face somaţii putând tranzacţiona in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Redactată şi editata/dactilografiată în ………….. exemplare, la ………….., astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor ………………. exemplare.

MANDANT

————————

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.