Legea Societatilor Comerciale


LEGEA Nr. 31/1990
privind societatile comerciale
Lista actelor modificatoare:
1. – Legea nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990, publicata in
Monitorul Oficial nr. 953 din 27 octombrie 2005;
2. – Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial nr. 359
din 21 aprilie 2006;
3. – Legea nr. 164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial nr. 430 din 18 mai 2006;
4. – Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata,
publicata in Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie 2006;
5. – Legea nr. 516/2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial nr.
14 din9 ianuarie 2007;
6. – O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale si a altor acte normative incidente, publicata in Monitorul Oficial nr. 446 din 29
iunie 2007.
TITLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice sepot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.
Art. 2. – Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in
nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in
comandita pe actiuni si e) societate cu raspundere limitata.
Art. 3. – (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita
simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.
Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai
daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se
vor putea indrepta impotriva acestor asociati.
(3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata
raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
Art. 4. – Societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea
prevede altfel.
TITLUL II
Constituirea societatilor comerciale
CAPITOLUL I
Actul constitutiv al societatii
Art. 5. – (1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de
societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se
constituie prin contract de societate si statut.
(2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure
persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.
(3) Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act
constitutiv.
(4) Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de
asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza
atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.
(5) In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din
urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea,
functionarea si desfasurarea activitatii societatii.
(6) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz
de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie
atunci cand:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.
(7) Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.
Art. 6. – (1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in
constituirea societatii sunt considerati fondatori.
(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune,
delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. – Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere
limitata va cuprinde:
a) datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii
comanditati;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea
aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza
numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite
fiecarui asociat pentru aportul sau;
e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor
de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separat;
e-1) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar,
datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
h) durata societatii;
i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
Art. 8. – Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si
asociatii comanditati;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat,
cuantumul acestuia;
e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate
pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la
purtator;
f-1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile
conferite fiecarei categorii de actiuni;
f-2) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;
g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor
membri ai consiliului de supraveghere;
g-1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, si daca ei urmeaza sa le
exercite impreuna sau separat;
h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de
catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire
a acestui numar;
i-1) puterile de reprezentare conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv
membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
j) durata societatii;
k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
l) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care
societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la
constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si
identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
Art. 8-1. – Datele de identificare prevazute la art. 7 lit. a), e) si e1), respectiv la art. 8 lit. a), g)
si h), includ:
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul,
echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si
cetatenia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in
registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile.
Art. 9. – (1) Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a
capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
(2) In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii
actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel
subscris. Diferenta de capital social subscris va fi varsata:
a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data
inmatricularii societatii;
b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data
inmatricularii.
Art. 9-1. – Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu
raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.
Art. 10. – (1) Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu
poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea
minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa
reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.
(2) Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma,
capitalul social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat
daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei
hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul
incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere
dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a
hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal
prevazut de prezenta lege.
(3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care
societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana
interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana
la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari
prevazut de prezenta lege este reconstituit.
NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II si art. III din Legea nr. 302/2005:
“Art. II. – (1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe
actiuni si societatile in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior
valorii prevazute la pct. 1 al art. I au obligatia majorarii, potrivit legii, a capitalului social la o
valoare de minimum 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de
Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii.
(2-1) Majorarea capitalului social se va putea face pana la data de 31 ianuarie 2007 si prin
utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor legate
de capital, inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori in alte
modalitati permise de lege.
(2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), Oficiul National al Registrului
Comertului va solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si a societatilor in
comandita pe actiuni care nu si-au indeplinit obligatia de majorare a capitalului social in limita
prevazuta de lege.
Art. III. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 237 alin. (3) si (4) din Legea nr. 31/1990,
republicata, hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea pentru neindeplinirea
obligatiei de majorare a capitalului social la limita legala de 25.000 euro, in echivalent lei, se
inregistreaza in registrul comertului, se comunica pe cale electronica Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului
Bucuresti si Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si se afiseaza pe pagina de
Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului
comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.
(2) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii judecatoresti de dizolvare,
in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii prin afisare pe pagina de Internet a Oficiului
National al Registrului Comertului. Societatea comerciala impotriva careia s-a dispus
dizolvarea poate formula recurs in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii
judecatoresti, in conditiile Codului de procedura civila.”
Art. 11. – (1) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200
lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. (2) Partile sociale nu pot
fi reprezentate prin titluri negociabile.
Art. 12. – In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.
Art. 13. – (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale
unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin,
potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor.
(2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru
aceasta calitate.
(3) In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi
stabilita pe baza unei expertize de specialitate.
Art. 14. – (1) O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o
singura societate cu raspundere limitata.
(2) O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu
raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice,
precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati
astfel constituita.
(4) Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege
pentru societatile cu raspundere limitata.
Art. 15. – Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana
juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Art. 16. – (1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
(2) Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt
admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor
corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.
(3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la
societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in
comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate,
potrivit art. 84.
(4) Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea
capitalului social.
(5) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in
munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea
capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului
constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa
participe la pierderi.
Art. 17. – (1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz,
la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului
comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea
calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.
(2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una
dintre urmatoarele conditii:
a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;
b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;
c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul
societatii.
(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da
data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt
indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).
CAPITOLUL II
Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica
Art. 18. – (1) Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor
intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8, cu exceptia celor
privind pe administratori si directori, respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de
supraveghere, precum si pe cenzori sau, dupa caz, pe auditorul financiar, si in care se va stabili
data inchiderii subscriptiei.
(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, inainte de
publicare, la oficiul registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.
(3) Judecatorul delegat la oficiul registrului comertului, constatand indeplinirea conditiilor de
la alin. (1) si (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune.
(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Subscriitorul nu va
putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat
drepturile si indatoririle de actionar.
Art. 19. – (1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale
prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.
(2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul
subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa
ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.
(3) Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de
subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva.
Art. 20. – Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor
convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru
adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la
data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.
Art. 21. – (1) Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si
fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de
Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora.
Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.
(2) Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.
Art. 22. – Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de
emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii
constitutive majorarea sau, dupa caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei.
Art. 23. – (1) Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care, acceptand subscriptia,
au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia.
(2) Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de
adunare.
Art. 24. – (1) Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea
acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de
presedinte si de unul dintre secretari.
(2) Oricare acceptant are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori, inainte de
a se intra in ordinea de zi a adunarii, care va decide asupra observatiilor.
Art. 25. – (1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de
actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala.
(2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.
(3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberarile
referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de actiuni in numerar ori se
prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.
(4) Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul
acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
Art. 26. – (1) Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei persoane care a
participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei,
operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza
sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor
experti. Dispozitiile art. 38 si 39 se aplica in mod corespunzator.
(2) Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor, la locul unde
urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva.
Art. 27. – (1) – alineat abrogat
(2) Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia
prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage,
anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.
(3) Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de
30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.
Art. 28. – Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:
a) verifica existenta varsamintelor;
b) examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;
c) aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;
d) discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop,
si pe cei absenti, si ii desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si
indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;
e) numeste primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de
supraveghere, si primii cenzori sau, dupa caz, primul auditor financiar.
Art. 29. – (1) Varsamintele efectuate potrivit art. 21, pentru constituirea societatii prin
subscriptie publica, vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor prin actul constitutiv,
iar in lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de administratie,
respectiv a directoratului, dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului, din
care rezulta inmatricularea societatii.
(2) Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct
acceptantilor.
Art. 30. – (1) Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si ale cheltuielilor necesare
constituirii societatii, iar daca, din orice cauza, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta
impotriva acceptantilor.
(2) Fondatorii sunt obligati sa predea consiliului de administratie, respectiv directoratului,
documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii, in termen de 5 zile.
Art. 31. – (1) Fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai
directoratului si ai consiliului de supraveghere, sunt solidar raspunzatori, din momentul
constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:
– subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de
actul constitutiv;
– existenta aporturilor in natura;
– veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.
(2) Fondatorii sunt raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor incheiate in
contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.
(3) Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor membri ai consiliului
de administratie, respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, pentru
raspunderea ce le revine in temeiul prezentului articol si al art. 49 si 53, timp de 5 ani.
Art. 32. – (1) Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine
fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica.
(2) Cota prevazuta la alin. (1) nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata
pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.
(3) In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai
asupra profitului corespunzator capitalului social initial.
(4) De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut
calitatea de fondator prin actul constitutiv.
Art. 33. – In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la
societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.
Art. 34. – Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a
decis dizolvarea anticipata.
Art. 35. – articol abrogat
CAPITOLUL III
Inmatricularea societatii
Art. 36. – (1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii
administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de
supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul
comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar
pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii.
(2) Cererea va fi insotita de:
a) actul constitutiv al societatii;
b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
c) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;
d) in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea,
iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care
sunt grevate;
e) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori si, dupa caz, a
primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului si ai consiliului de
supraveghere si, daca este cazul, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de
prezenta lege;
g) alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.
(3) – alineat abrogat
Art. 37. – (1) Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in
registrul comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.
(2) La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului va delega la oficiul
registrului comertului unul sau mai multi judecatori ai tribunalului.
(3) Judecatorul delegat va putea dispune, prin incheiere motivata, efectuarea unei expertize, in
contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.
Art. 38. – (1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei
persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea
autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care
aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la
inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor
intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor
evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb,
precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat.
(2) Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul
registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta
depunere catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», pentru a fi publicata pe cheltuiala
societatii.
Art. 39. – Nu pot fi numiti experti:
a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi
in natura sau ai fondatorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele
decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au
constituit aporturi in natura;
c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii
lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit
normelor speciale care reglementeaza profesia.
Art. 40. – (1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin
incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza
constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile
prevazute de legea privind acest registru.
(2) Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la
art. 7 si 8.
Art. 41. – (1) Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul
comertului.
(2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii
judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale.
Art. 42. – Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una
dintre formele de societate enumerate la art. 2 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele
vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.
Art. 43. – (1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor
comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din
judetul in care vor functiona.
(2) Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu
societatea, ea se va inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare
separata.
(3) Celelalte sedii secundare – agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii – sunt
dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se mentioneaza numai
in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului de la sediul principal.
(4) Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.
Art. 44. – Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane,
filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le
este recunoscut de legea statutului lor organic.
Art. 44-1. – (1) Dobandirea de catre societate, intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire
sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii, a unui bun de la un fondator ori actionar,
contra unei sume sau a altor contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea
capitalului social subscris, va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor,
precum si prevederilor art. 38 si 39, va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar cu larga raspandire.
(2) Nu vor fi supuse acestor prevederi operatiunile de dobandire efectuate in cadrul activitatii
curente a societatii, cele facute din dispozitia unei autoritati administrative sau a unei instante
judecatoresti si nici cele facute in cadrul operatiunilor de bursa.
Art. 45. – (1) Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului
semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul
constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.
(2) Dispozitia “ului precedent se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.
CAPITOLUL IV
Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii
Art. 46. – (1) Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde
clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta
legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror
persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea
de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati.
Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.
(2) In cazul in care au fost formulate cereri de interventie, judecatorul va cita intervenientii si
se va pronunta asupra cererilor acestora in conditiile art. 49 si urmatoarele din Codul de
procedura civila, nefiind aplicabile dispozitiile art. 335 din Codul de procedura civila.
Art. 47. – (1) In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea
ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea
inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu
s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.
(2) Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de “ul precedent,
asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la
data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.
(3) Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea
pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.
Art. 48. – (1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata
sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.
(2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa
oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
(3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data
inmatricularii societatii.
Art. 49. – Fondatorii, reprezentantii societatii, precum si primii membri ai organelor de
conducere, de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru
prejudiciul cauzat prin neregularitatile la care se refera art. 46-48.
Art. 50. – (1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu
pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.
(2) Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor,
care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.
Art. 51. – Tertii pot invoca insa actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit
publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.
Art. 52. – (1) In caz de neconcordanta intre textul depus la oficiul registrului comertului si cel
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in presa, societatea nu poate
opune tertilor textul publicat. Tertii pot opune societatii textul publicat, cu exceptia situatiei in
care societatea face dovada ca ei cunosteau textul depus la oficiul registrului comertului.
(2) In cazul in care neconcordanta prevazuta la alin. (1) intervine din motive ce nu ii sunt
imputabile societatii, oficiul registrului comertului sau, dupa caz, Regia Autonoma
"Monitorul Oficial", la cererea societatii, va corecta mentiunea din registru,
respectiv va republica textul, pe cheltuiala sa.
Art. 53. – Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in
curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu
acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate
juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca
de la data incheierii lor.
(2) In cazul in care societatea, datorita obiectului sau de activitate, nu isi poate incepe
activitatea fara a fi autorizata in acest sens, prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile
angajamentelor rezultate din contracte incheiate de societate, sub conditia primirii acestei
autorizatii. In aceasta situatie, raspunderea revine societatii.
Art. 54. – (1) Dupa efectuarea formalitatilor de publicitate in legatura cu persoanele care, ca
organe ale societatii, sunt autorizate sa o reprezinte, societatea nu poate opune tertilor nicio
neregularitate la numirea acestora, cu exceptia cazului in care societatea face dovada ca tertii
respectivi aveau cunostinta de aceasta neregularitate.
(2) Societatea nu poate invoca fata de terti numirile in functiile prevazute la alin. (1) sau
incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu legea.
Art. 55. – (1) In raporturile cu tertii, societatea este angajata prin actele organelor sale, chiar
daca aceste acte depasesc obiectul de activitate al societatii, in afara de cazul in care ea
dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia
ori cand actele astfel incheiate depasesc limitele puterilor prevazute de lege pentru organele
respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.
(2) Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statutare ale societatilor prevazute in
“ul precedent, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor,
chiar daca au fost publicate.
Art. 56. – Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de
tribunal numai atunci cand:
a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la
art. 5 alin. (6);
b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile
asociatilor sau capitalul social subscris;
g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.
Art. 57. – Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de
anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.
Art. 58. – (1) Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit
irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale
privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.
(2) Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii.
(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care,
dupa mentionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare in Partea a IV-a,
in extras.
(4) Asociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la acoperirea acestora in conformitate cu
prevederile art. 3.
Art. 59. – (1) Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.
(2) Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.
CAPITOLUL V
Unele dispozitii procedurale
Art. 60. – (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte
inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si
de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea.
In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii
de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in
alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(4) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de
judecata.
(5) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul
comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48-49 si 56-59.
Art. 61. – (1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor
privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa
solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea
prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.
(2) In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor
statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din
context rezulta altfel.
Art. 62. – (1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor
sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca
prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in
termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei
judecatoresti competente.
(2) Dispozitiile art. 133 referitoare la suspendare se aplica in mod corespunzator. Opozitia se
judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din
Codul de procedura civila.
(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
Art. 63. – Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor
judecatoresti, se solutioneaza de instanta locului unde societatea isi are sediul principal.
Art. 64. – Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de
catre oficiul registrului comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa
la dosar, sau prin agenti ai oficiului registrului comertului, ori in conditiile Codului de
procedura civila.
TITLUL III
Functionarea societatilor comerciale
CAPITOLUL I
Dispozitii comune
Art. 65. – (1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin
proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.
(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar
daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care
trebuia sa faca varsamantul.
Art. 66. – (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai
asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea
societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar
cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
Art. 67. – (1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social
varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de
adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6
luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In
caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la
nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a
actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a
stabilit o dobanda mai mare.
(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.
(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea
dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente,
trebuiau sa o cunoasca.
(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3),
se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
(6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de
cazul in care partile au convenit altfel.
Art. 68. – Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
Art. 69. – Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau
redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
Art. 70. – (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a
obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.
(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la
organele de conducere similare acestora.
Art. 71. – (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite
decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.
(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit
beneficiile rezultate din operatiune.
(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta
pentru eventualele pagube produse societatii.
Art. 72. – Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile
referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege.
Art. 73. – (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o
vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
Art. 73-1. – Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici
administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau
auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.
Art. 74. – (1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in
comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul
social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile
fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de
legislatia din domeniu.
(2) Daca societatea pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare, in conformitate
cu prevederile art. 153, documentele prevazute la alin. (1) vor contine si mentiunea «societate
administrata in sistem dualist».
(3) In documentele prevazute la alin. (1), daca acestea provin de la o societate cu raspundere
limitata, se va mentiona si capitalul social, iar daca ele provin de la o societate pe actiuni sau in
comandita pe actiuni, se vor mentiona atat capitalul social subscris, cat si cel varsat.
(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea
trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si
numarul ei de inregistrare.
(5) Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3)
vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.
CAPITOLUL II
Societatile in nume colectiv
Art. 75. – Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie
contrara in actul constitutiv.
Art. 76. – (1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia
trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care
reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.
(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide
un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de
a lua parte la administratie.
Art. 77. – (1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul
sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor
remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
(2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra
limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.
Art. 78. – (1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele
operatiunilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe
ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta
din aceasta.
(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea
absoluta a capitalului social.
(3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va
fi comunicat aceasta opozitie.
Art. 79. – (1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul
altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie
privind aceasta operatiune.
(2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate
societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 80. – Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza
capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este
obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele
cauzate.
Art. 81. – (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat
pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.
(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.
(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite
sume pentru cheltuielile lor particulare.
Art. 82. – (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati
concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al
altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului
constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude
pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.
(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara
sa fi luat vreo hotarare.
Art. 83. – Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate
solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea
drepturilor decurgand din acest aport.
Art. 84. – (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp
societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.
(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de
daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.
Art. 85. – (1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in
numele societatii de persoanele care o reprezinta.
(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.
Art. 86. – Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la
introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor
reprezentand majoritatea capitalului social.
(2) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in
conformitate cu prevederile art. 185.
Art. 87. – (1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul
constitutiv.
(2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul
sau de capital.
(3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 225.
(4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica
dispozitiile art. 225 si 229.
CAPITOLUL III
Societatile in comandita simpla
Art. 88. – Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor
asociati comanditati.
Art. 89. – (1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei
procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in
registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si
solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.
(2) Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte
de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile
prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor
pentru operatiunile ce depasesc puterile lor.
(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si
de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente
justificative.
Art. 90. – Dispozitiile art. 75, 76 alin. (1), art. 77, 79, 83, 84, 86 si 87 se vor aplica si
societatilor in comandita simpla, iar dispozitiile art. 80, 81, 82 si 85, asociatilor comanditati.
CAPITOLUL IV
Societatile pe actiuni
SECTIUNEA I
Despre actiuni
Art. 91. – (1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de
societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.
(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi nominative.
Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma
dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor.
(3) -alineat abrogat
Art. 92. – (1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.
(2) Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.
(3) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu
vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta.
(4) Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea
adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.
(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma
materiala.
Art. 93. – (1) Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 lei.
(2) Actiunile vor cuprinde:
a) denumirea si durata societatii;
b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata
societatea, codul unic de inregistrare si numarulMonitorului Oficial al Romaniei, Partea a IVa,
in care s-a facut publicarea;
c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor
si varsamintele efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.
(3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric
personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare
si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.
(4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv
ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului
general unic.
Art. 94. – (1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale.
(2) Se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care confera
titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 95 si 96.
Art. 95. – (1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce
confera titularului:
a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului
financiar, inaintea oricarei alte prelevari;
b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la
adunarea generala, cu exceptia dreptului de vot.
(2) Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul
social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.
(3) Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de
supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara
drept de vot.
(4) In caz de intarziere a platii dividendelor, actiunile preferentiale vor dobandi drept de vot,
incepand de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in
cursul anului urmator sau, daca in anul urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi
distribuite dividende, incepand de la data publicarii respectivei hotarari a adunarii generale,
pana la plata efectiva a dividendelor restante.
(5) Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in
cealalta prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art.
115.
Art. 96. – Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in conditiile
stabilite de actul constitutiv al societatii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa
la aceste adunari.
Art. 97. – In cazul in care nu a emis si nu a eliberat actiuni in forma materiala, societatea, din
oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele
prevazute la art. 93 alin. (2) si (3) si, in plus, numarul, categoria si valoarea nominala a
actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor
si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.
Art. 98. – (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se
transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu,
semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor
nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul
actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot
prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor.
(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe
o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit
prevederilor legislatiei pietei de capital.
(3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani,
socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.
Art. 99. – Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune
a acestora.
Art. 99-1. – (1) Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris
sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor
cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala,
si prin mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de
mandatarii acestora.
(2) Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de consiliul de administratie,
respectiv de directorat, sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul
actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra
actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.
(3) Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a
creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Art. 100. – (1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in
termenele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) si la art. 21 alin. (1), societatea ii va invita sasi
indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un
interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga
raspandire.
(2) In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele,
consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea decide fie urmarirea actionarilor
pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.
(3) Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu
specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(4) In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi
vandute.
(5) Sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de
publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate; restul va fi
inapoiat actionarilor.
(6) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate
societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se
indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform art. 98.
(7) Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s-au realizat sumele datorate societatii, se
va proceda de indata la reducerea capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si
capitalul existent.
Art. 101. – (1) Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul
constitutiv nu s-a prevazut altfel.
(2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai
mult de o actiune.
(3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu
varsamintele ajunse la scadenta.
Art. 102. – (1) Actiunile sunt indivizibile.
(2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este
obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant
unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
(3) De asemenea, cand o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa
desemneze un reprezentant comun.
(4) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane,
acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.
Art. 103. – (1) Societatea nu poate subscrie propriile actiuni.
(2) Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in
contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind
obligat sa achite contravaloarea acestora.
(3) Fondatorii, in faza de constituire a societatii, si membrii consiliului de administratie,
respectiv ai directoratului, in cazul unei majorari a capitalului subscris, sunt obligati sa achite
contravaloarea actiunilor subscrise cu incalcarea alin. (1) si, in subsidiar, in raport cu
subscriitorul, a actiunilor subscrise in conditiile alin. (2).
Art. 103-1. – (1) Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin
intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu
respectarea urmatoarelor conditii:
a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala
extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul
maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care
nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;
b) valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in
portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
c) tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele
disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia
rezervelor legale.
(2) Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile
astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.
Art. 104. – (1) Restrictiile prevazute la art. 1031 nu se aplica:
a) actiunilor dobandite in conformitate cu art. 207 alin. (1) lit. c), ca urmare a unei decizii a
adunarii generale de reducere a capitalului social;
b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o
procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii;
d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.
(2) Restrictiile prevazute la art. 1031, cu exceptia celei prevazute la art. 1031 alin. (1) lit. d), nu
se aplica actiunilor dobandite in conformitate cu art. 134.
Art. 104-1. – (1) Actiunile dobandite cu incalcarea prevederilor art. 1031 si 104 trebuie
instrainate in termen de un an de la dobandire.
(2) Daca valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre societate in conformitate cu
prevederile art. 104 alin. (1) lit. b)-d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in
nume propriu, dar in contul societatii, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente
deja in portofoliul societatii, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind
acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire.
(3) In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele prevazute la alin. (1) si (2), aceste
actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul
social subscris.
Art. 105. – (1) Actiunile dobandite in conformitate cu dispozitiile art. 1031 si 104 nu dau
dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate.
(2) Dreptul de vot conferit de actiunile prevazute la alin. (1) va fi suspendat pe perioada
detinerii lor de catre societate.
(3) In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede
o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita.
Art. 105-1. – Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare
anuale urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a
propriilor actiuni:
a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
b) numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata
exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;
c) In cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si
procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta.
Art. 106. – (1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie
garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale
institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea
dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa
nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a
rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv.
Art. 107. – (1) Constituirea de garantii reale asupra propriilor actiuni de catre societate, fie
direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii,
este considerata a fi dobandire in sensul art. 1031, 104, 1041, 105, 1051 si 106.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul operatiunilor curente ale bancilor si ale altor
institutii financiare.
Art. 107-1. – (1) Subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni ale unei societati pe actiuni
de catre o alta societate la care societatea pe actiuni detine, direct sau indirect, majoritatea
drepturilor de vot sau ale carei decizii pot fi influentate in mod semnificativ de societatea pe
actiuni este considerata ca fiind efectuata de catre societatea pe actiuni insasi.
(2) Dispozitiile alin. (1) se vor aplica si atunci cand societatea prin intermediul careia se
efectueaza subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni mentionata este guvernata de legea
unui alt stat.
Art. 108. – Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda
conform legislatiei pietei de capital.
Art. 109. – Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in
mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor
pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.
SECTIUNEA a II-a
Despre adunarile generale
Art. 110. – (1) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.
(2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se
va indica in convocare.
Art. 111. – (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5
luni de la incheierea exercitiului financiar.
(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este
obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere,
de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de
supraveghere, si cenzorii;
b-1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita
auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de
administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost
stabilita prin actul constitutiv;
d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe
exercitiul financiar urmator;
f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
Art. 112. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta
actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile
adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate
prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.
(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor
prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze
asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit,
luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua
convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.
Art. 113. – Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o
hotarare pentru:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societatii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte
asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societatii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i) dizolvarea anticipata a societatii;
i-1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni
nominative;
j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
l) emisiunea de obligatiuni;
m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta
aprobarea adunarii generale extraordinare.
Art. 114. – (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c) si f) va putea fi delegat
consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a
adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c)
nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
(2) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, este mandatat sa
indeplineasca masura prevazuta la art. 113 lit. f), dispozitiile art. 2201 se aplica deciziilor
consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator.
(3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul este mandatat sa
indeplineasca masurile prevazute de art. 113 lit. b) si c), dispozitiile art. 131 alin. (4) si (5), ale
art. 132, cu exceptia alin. (6) si (7), precum si prevederile art. 133 se aplica deciziilor
consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator. Societatea
va fi reprezentata in instanta de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre
actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala,
convocata in acest scop, va alege o alta persoana.
Art. 115. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la
prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de
drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o
cincime din numarul total de drepturi de vot.
(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere
sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute
de actionarii prezenti sau reprezentati.
(3) In actul constitutiv se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari.
Art. 116. – (1) Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile
referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari
de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.
(2) Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor
generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.
(3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale
corespunzatoare.
Art. 117. – (1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de
directorat, ori de cate ori este necesar.
(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre
ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai
apropiata localitate.
(4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin
scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale
electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa,
expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa
in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost
comunicata in scris de actionar.
(5) Modurile de convocare prevazute la alin. (4) nu pot fi folosite daca sunt interzise prin actul
constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu
mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In
cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului
de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru
functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de
acestia.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de
capital.
Art. 117-1. – (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau
mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
(2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15
zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta
celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor,
respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri
de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu
si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
(3) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie
publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru
convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata
in convocatorul initial.
Art. 117-2. – (1) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie,
respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu
privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la
data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste
documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative
implicate de furnizarea acestora.
(2) In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct
adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu art. 1171, precum si
documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al
actionarilor.
(3) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, respectiv directoratului, intrebari
in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale,
urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet
proprie, in lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca
informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «intrebari
frecvente».
Art. 118. – (1) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru
cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.
(2) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.
(3) Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata
pentru prima adunare, termenul prevazut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.
Art. 119. – (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea
generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea
cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
(2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in
termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
(3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea
generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a
directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au
formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de
referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari,
persoana care o va prezida.
(4) Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta
aproba cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate.
Art. 120. – Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul
actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta la art. 101 alin. (2).
Art. 121. – Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu
se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara
respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
Art. 122. – In cazul societatilor inchise cu actiuni nominative, prin actul constitutiv se poate
conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta.
Art. 123. – (1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot
numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de
convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129
alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor
ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 5 zile de
la data acesteia.
(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va stabili o data de referinta pentru
actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va
ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza
neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii
convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este
convocata pentru prima oara.
(3) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei
inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al
actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.
Art. 124. – (1) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de
aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in
adunarile generale extraordinare.
(2) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine
proprietarului.
Art. 125. – (1) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza
unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.
(2) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi
reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane
imputernicire pentru respectiva adunare generala.
(3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut
de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.
Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
(4) – alineat abrogat
(5) Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai
consiliului de supraveghere, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub
sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 126. – (1) Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie,
directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda,
nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau
administratia lor ar fi in discutie.
(2) Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma
majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.
Art. 127. – (1) Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al
unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la
deliberarile privind acea operatiune.
(2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii,
daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 128. – (1) Dreptul de vot nu poate fi cedat.
(2) Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu
instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de
reprezentare este nula.
Art. 129. – (1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre
presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii
tine locul.
(2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor
verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare,
procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si
indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii
generale.
(3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in “ul precedent sa fie
supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
(4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
(5) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari
tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la “ele precedente.
(6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru
tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.
(7) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate
in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 1171, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost
prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta
hotarare.
Art. 130. – (1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de
administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori
demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la
raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
Art. 131. – (1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea
formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul
actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute
de ei in sedinta.
(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de
prezenta a actionarilor.
(3) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile
la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(5) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile
luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie,
rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii
generale.
Art. 132. – (1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv
sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in
termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de
oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au
cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
(3) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar
cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.
(4) Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca
hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
(5) Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de
administratie, respectiv prin directorat.
(6) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi
reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii
ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata
in acest scop, va numi un reprezentant.
(7) Daca hotararea este atacata de toti membrii directoratului, societatea va fi reprezentata in
justitie de catre consiliul de supraveghere.
(8) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate.
(9) Cererea se va judeca in camera de consiliu.
(10) Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor
actionarilor.
Art. 133. – (1) O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale
de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate.
(2) Presedintele, incuviintand suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.
(3) Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs in termen de 5 zile de la
pronuntare.
Art. 134. – (1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au
dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate,
numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului societatii in strainatate;
c) schimbarea formei societatii;
d) fuziunea sau divizarea societatii.
(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii
adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin.
(1) lit. a)-c), si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la alin. (1) lit.
d).
(3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile
pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97.
(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit
de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua
metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit
de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de
administratie.
(5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.
Art. 135. – articol abrogat
Art. 136. – (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin
10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti,
insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport,
care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv
directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai
societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.
(1-1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit in
conformitate cu alin. (1) pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor. (2)
Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost
facuta cu rea-credinta.
Art. 136-1. – Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea
drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.
SECTIUNEA a III-a
Despre administratia societatii
SUBSECTIUNEA I
Sistemul unitar
Art. 137. – (1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori,
numarul acestora fiind totdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un
consiliu de administratie.
(2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de
auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori.
(3) Dispozitiile prezentei legi cu privire la consiliul de administratie si care nu privesc sau nu
presupun pluralitatea administratorilor se aplica administratorului unic in mod corespunzator.
Art. 137-1. – (1) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a
actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.
(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai
consiliului de administratie sau de catre actionari.
(3) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract
de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii,
contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
(4) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor
daune-interese.
Art. 137-2. – (1) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin
actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor
administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
(2) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub
minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a
actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.
(3) In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala,
orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu
convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.
(4) Cand este un singur administrator si acesta vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa
convoace adunarea generala ordinara.
(5) In caz de deces sau de imposibilitate fizica de exercitare a functiei de administrator unic,
numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala ordinara va fi convocata
de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.
(6) In cazul in care societatea nu are cenzori, orice actionar se poate adresa instantei care
autorizeaza convocarea adunarii generale de catre actionarul care a formulat cererea sau de
catre alt actionar. Prin aceeasi hotarare, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de
referinta prevazuta de art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari,
persoana care o va prezida.
Art. 138. – articol abrogat
Art. 138-1. – (1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de
conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie
va fi formata din administratori neexecutivi.
(2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care
nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143.
Art. 138-2. – (1) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se
poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie
independenti.
(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a actionarilor va avea in
vedere urmatoarele criterii:
a) sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi
indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
b) sa nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut
un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
c) sa nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o
remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de
administrator neexecutiv;
d) sa nu fie actionar semnificativ al societatii;
e) sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate
controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al
unei societati care are astfel de relatii cu societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea
sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
f) sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului
auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator
neexecutiv;
h) sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;
i) sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si
d).
Art. 139. – articol abrogat
Art. 140. – articol abrogat
Art. 140-1. – (1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al
consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de
adunarea generala ordinara, care numeste consiliul.
(2) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de
administrator.
(3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca presedintele
a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta.
(4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii
generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
(5) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile,
pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt
administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
Art. 140-2. – (1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel
putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de
recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor,
directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi
de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.
(2) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie
administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate
numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa
detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
(3) – alineat abrogat –
Art. 141. – (1) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.
(2) Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra
informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si
prezideaza intrunirea.
(3) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2
dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre
autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
(4) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor
cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului
de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.
Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de
urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate
in prezentul “.
(5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor,
ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesulverbal
este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
Art. 141-1. – Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice
intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu
au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.
Art. 142. – (1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare
si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege
pentru adunarea generala a actionarilor.
(2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea
hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei.
(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de
administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114.
Art. 143. – (1) Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai
multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
(2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.
(3) Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se
prevede acest lucru, presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si
director general.
(4) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii
legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii in conformitate cu alin. (1) este
obligatorie.
(5) In intelesul prezentei legi, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia
i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu alin. (1). Orice alta
persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de
la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni.
Art. 143-1. – (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii
societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor
exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii
generale a actionarilor.
(2) Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin
decizie a consiliului de administratie.
(3) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa
a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator,
asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care
revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor dauneinterese.
Art. 143-2. – (1) Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.
In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, consiliul de administratie reprezinta
societatea prin presedintele sau.
(2) Prin actul constitutiv, presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti
sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila
tertilor.
(3) Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna
pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
(4) In cazul in care consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a
societatii in conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului
general. Dispozitiile alin. (2)-(4) se aplica directorilor in mod corespunzator. Consiliul de
administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.
(5) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor
imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat.
Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.
Art. 144. – articol abrogat
Art. 144-1. – (1) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si
diligenta unui bun administrator.
(2) Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. (1), daca in momentul luarii unei
decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul
societatii si pe baza unor informatii adecvate.
(3) Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua
anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
(4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul
societatii.
(5) Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele
comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le
revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
(6) Continutul si durata obligatiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate in contractul de
administratie.
Art. 144-2. – (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit
prevederilor art. 72 si 73.
(2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite
de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat
supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
(3) Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia
indeplinirii atributiilor lor.
(4) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand
cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau, dupa caz,
auditorilor interni si auditorului financiar.
(5) In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau
pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul
deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in
scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar.
Art. 144-3. – (1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti
administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la
aceasta operatiune.
(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca
sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2),
referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul
in care obiectul votului il constituie:
a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2),
de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut
ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.
(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care
au rezultat pentru societate.
Art. 144-4. – (1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin
intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre
societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de
lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate
administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a
oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un
imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia,
rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca
operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior
mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele susmentionate,
o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei
al sumei de 5.000 de euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a
activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (1)
si (2) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.
articolele 145 – 149 abrogate
Art. 150. – (1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art.
441, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze,
respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din
valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale
extraordinare, in conditiile prevazute la art. 115.
(1-1) – alineat abrogat –
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
(3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata
pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea
capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si
aprobata.
(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este
sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de
asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una
dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau
impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului
in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte.
Art. 151. – articol abrogat
Art. 152. – (1) Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile
art. 1371 alin. (3), ale art. 1441, 1443, 1444, 150 si ale art. 15312 alin. (4) se aplica directorilor
in aceleasi conditii ca si administratorilor.
(2) Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din
punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.
(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor
obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punctul de vedere al
obligatiilor decurgand pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.
Art. 152-1. – Microintreprinderile si intreprinderile mici, in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
cu modificarile si completarile ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2), art.
1381 alin. (1), art. 1402 alin. (2) si ale art. 143 alin. (4).
SUBSECTIUNEA a II-a
Sistemul dualist
Art. 153. – (1) Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata
de un directorat si de un consiliu de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei
subsectiuni.
(2) Actul constitutiv poate fi modificat in cursul existentei societatii prin hotarare a adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in vederea introducerii sau a eliminarii unei astfel de
prevederi.
(3) Prevederile prezentei legi privitoare la cenzori nu sunt aplicabile societatilor care opteaza
pentru sistemul dualist de administrare.
A. Directoratul
Art. 153-1. – (1) Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului, care
indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu
exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a
actionarilor.
(2) Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.
(3) Directoratul este format din unul sau mai multi membri, numarul acestora fiind totdeauna
impar.
(4) Cand este un singur membru, acesta poarta denumirea de director general unic. In acest
caz, dispozitiile art. 137 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(5) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii
legale de auditare, directoratul este format din cel putin 3 membri.
Art. 153-2. – (1) Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care
atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului.
(2) Actul constitutiv determina durata mandatului directoratului, in limitele prevazute la art.
153-12.
(3) Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.
(4) Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Actul
constitutiv poate prevedea ca ei pot fi revocati si de catre adunarea generala ordinara a
actionarilor. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii directoratului sunt
indreptatiti la plata unor daune-interese.
(5) In caz de vacanta a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va
proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea
mandatului directoratului.
(6) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor directoratului, art. 1371 alin. (3), art. 1441,
art. 1442 alin. (1), (4) si (5), art. 1443, art. 1444, art. 150 si art. 152 se aplica in mod
corespunzator.
Art. 153-3. – (1) Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.
(2) In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, membrii directoratului reprezinta
societatea doar actionand impreuna.
(3) In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna,
prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite
operatiuni sau tipuri de operatiuni.
(4) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.
(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca
ei actioneaza impreuna sau separat. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de
semnatura.
Art. 153-4. – (1) Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de
supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila
sa evolutie.
(2) Pe langa informarea periodica prevazuta la alin. (1), directoratul comunica in timp util
consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o
influenta semnificativa asupra situatiei societatii.
(3) Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informatii pe care le considera
necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii
corespunzatoare.
(4) Fiecare membru al consiliului de supraveghere are acces la informatiile transmise
consiliului.
Art. 153-5. – (1) Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale
si raportul sau anual, imediat dupa elaborarea acestora.
(2) Totodata, directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu
privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza
sa o prezinte adunarii generale.
(3) Dispozitiile art. 153-4 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
B. Consiliul de supraveghere
Art. 153-6. – (1) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a
actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv.
(2) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de
catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari.
(3) Numarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. Acesta
nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11.
(4) Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a
actionarilor, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor
prezenti.
(5) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.
Art. 153-7. – (1) In cazul vacantei unui post de membru in consiliul de supraveghere, consiliul
poate proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale.
(2) Daca vacanta mentionata la alin. (1) determina scaderea numarului membrilor consiliului
de supraveghere sub minimul legal, directoratul trebuie sa convoace fara intarziere adunarea
generala pentru completarea locurilor vacante.
(3) In cazul in care directoratul nu isi indeplineste obligatia de a convoca adunarea generala in
conformitate cu alin. (2), orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna
persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca
numirile necesare.
Art. 153-8. – (1) Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai
directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere
cu cea de salariat al societatii.
(2) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili
conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de
supraveghere. In aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere trebuie
respectate cel putin criteriile reglementate la art. 138-2 alin. (2).
(3) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor consiliului de supraveghere, dispozitiile
art. 144-1, art. 144-2 alin. (1) si (5), ale art. 144-3, 144-4 si 150 se aplica in mod corespunzator.
Art. 153-9. – (1) Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:
a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
b) numeste si revoca membrii directoratului;
c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a
operatiunilor de conducere a societatii;
d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de
supraveghere desfasurata.
(2) In cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, consiliul de supraveghere poate
convoca adunarea generala a actionarilor.
(3) Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii. Cu
toate acestea, in actul constitutiv se poate prevedea ca anumite tipuri de operatiuni nu pot fi
efectuate decat cu acordul consiliului. In cazul in care consiliul nu isi da acordul pentru o astfel
de operatiune, directoratul poate cere acordul adunarii generale ordinare. Hotararea adunarii
generale cu privire la un asemenea acord este data cu o majoritate de 3 patrimi din numarul
voturilor actionarilor prezenti. Actul constitutiv nu poate stabili o alta majoritate si nici stipula
alte conditii.
Art. 153-10. – (1) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel
putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de
recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului
si ai consiliului de supraveghere si a personalului, sau nominalizarea de candidati pentru
diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte
asupra activitatii lor.
(2) Presedintele directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominalizare creat de
consiliul de supraveghere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu.
(3) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie membru
independent al consiliului de supraveghere. Cel putin un membru al comitetului de audit
trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
(4) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii
legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de
supraveghere este obligatorie.
Art. 153-11. – (1) Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni.
Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea.
(2) Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2
dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15
zile de la convocare.
(3) Daca presedintele nu da curs cererii de convocare a consiliului in conformitate cu
dispozitiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul, stabilind ordinea de zi a
sedintei.
(4) Membrii directoratului pot fi convocati la intrunirile consiliului de supraveghere. Ei nu au
drept de vot in consiliu.
(5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor,
ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile
separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt
membru prezent al consiliului.
SUBSECTIUNEA a III-a
Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist
Art. 153-12. – (1) Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si
ai consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv, ea neputand depasi 4 ani. Ei
sunt reeligibili, cand prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
(2) Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv al primilor
membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depasi 2 ani.
(3) Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al
consiliului de supraveghere, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie
sa o accepte in mod expres.
(4) Persoana numita in una dintre functiile prevazute la alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru
raspundere profesionala.
Art. 153-13. – (1) Directorii societatii pe actiuni, in sistemul unitar, respectiv membrii
directoratului, in sistemul dualist, sunt persoane fizice.
(2) O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de
supraveghere al unei societati pe actiuni. Odata cu aceasta numire, persoana juridica este
obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus
acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator sau
membru al consiliului de supraveghere, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca
prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se
micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are
obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.
Art. 153-14. – articol abrogat –
Art. 153-15. – Directorii unei societati pe actiuni, in sistemul unitar, si membrii directoratului,
in sistemul dualist, nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, respectiv a
consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului
de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in
alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi
comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si
raspunderii pentru daune.
Art. 153-16. – (1) O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de
administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror
sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei
fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice
reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de
supraveghere.
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de
administratie sau in consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul
actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de
supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.
(3) Persoana care incalca prevederile prezentului articol este obligata sa demisioneze din
functiile de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere care
depasesc numarul maxim de mandate prevazute la alin. (1), in termen de o luna de la data
aparitiei situatiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul
obtinut prin depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi
obligat la restituirea remuneratiei si a altor beneficii primite catre societatea in care a exercitat
acest mandat. Deliberarile si deciziile la care el a luat parte in exercitarea mandatului respectiv
raman valabile.
Art. 153-17. – Inainte de a fi numita director sau administrator, respectiv membru al
directoratului sau al consiliului de supraveghere intr-o societate pe actiuni, persoana
nominalizata va informa organul societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte
relevante din perspectiva prevederilor art. 153-15 si 153-16.
Art. 153-18. – (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de
supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(2) Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de
supraveghere insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si
remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist,
sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul
constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor
remuneratiilor acordate in acest fel.
(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu alin. (1) si (2).
(4) Adunarea generala, respectiv consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere si,
daca este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor
avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective
si cu situatia economica a societatii.
Art. 153-19. – Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului
inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor
sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Aceeasi obligatie revine directoratului cu privire la inregistrarea primilor membri ai
directoratului si a oricarei schimbari in persoana membrilor directoratului sau a membrilor
consiliului de supraveghere.
Art. 153-20. – (1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie, ale directoratului
sau ale consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul
membrilor fiecaruia dintre aceste organe, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar
mai mare.
(2) Deciziile in cadrul consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de
supraveghere se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau
revocarea presedintilor acestor organe se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.
(3) Membrii consiliului de administratie, ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere
pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru
prezent poate reprezenta un singur membru absent.
(4) Actul constitutiv poate dispune ca participarea la reuniunile consiliului de administratie,
ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc si prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanta, precizand felul acestora. Totodata, actul constitutiv
poate limita felul deciziilor care pot fi luate in aceste conditii si poate prevedea un drept de a se
opune la o astfel de procedura in favoarea unui numar determinat de membri ai organului
respectiv.
(5) Mijloacele de comunicare la distanta prevazute la alin. (4) trebuie sa intruneasca conditiile
tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta
consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.
(6) Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de administratie sau al
consiliului de supraveghere va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea
vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al
societatii.
(7) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie, al directoratului sau al
consiliului de supraveghere nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul organului
respectiv, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca
presedintele in functie.
(8) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea
supusa votului se considera respinsa.
Art. 153-21. – (1) Actul constitutiv poate dispune ca, in cazuri exceptionale, justificate prin
urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie sau ale
directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi
necesara o intrunire a respectivului organ.
(2) Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alin. (1) in cazul deciziilor consiliului de
administratie sau ale directoratului referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul
autorizat.
Art. 153-22. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea sa incheie acte
juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul
societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data
incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile
art. 115.
Art. 153-23. – Directorii si membrii consiliului de administratie, respectiv membrii
directoratului si cei ai consiliului de supraveghere, sunt obligati sa participe la adunarile
generale ale actionarilor.
Art. 153-24. – (1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma
unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al
societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a
diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata
adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.
(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata
chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la
alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social
subscris.
(3) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale
extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii,
insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie
depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a
putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul adunarii generale extraordinare, consiliul
de administratie, respectiv directoratul, ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte
relevante survenite dupa redactarea raportului scris.
(4) Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea
este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost
constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului
social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din
rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei
valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
(5) In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca
adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice
persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea
poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata.
In oricare dintre aceste cazuri, instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6
luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net
pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in
momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare.
Art. 154. – articol abrogat
Art. 155. – (1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor,
respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, precum si a cenzorilor sau
auditorilor financiari, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor
fata de societate, apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112.
(2) Adunarea generala desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite
actiunea in justitie.
(3) Cand adunarea generala decide cu privire la situatia financiara anuala, poate lua o hotarare
referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor
directoratului si consiliului de supraveghere, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe
ordinea de zi.
(4) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor,
respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii
hotararii si adunarea generala, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la inlocuirea lor.
(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din
functie pana la ramanerea irevocabila a hotararii.
(6) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra membrilor
consiliului de supraveghere cu majoritatea prevazuta la art. 115 alin. (1), mandatul membrilor
respectivi ai consiliului de supraveghere inceteaza de drept. Adunarea generala va proceda la
inlocuirea lor.
(7) Actiunea in raspundere impotriva membrilor directoratului poate fi exercitata si de catre
consiliul de supraveghere, in urma unei decizii a consiliului insusi. Daca decizia este luata cu o
majoritate de doua treimi din numarul total de membri ai consiliului de supraveghere, mandatul
membrilor respectivi ai directoratului inceteaza de drept, consiliul de supraveghere procedand
la inlocuirea lor.
Art. 155-1. – (1) Daca adunarea generala nu introduce actiunea in raspundere prevazuta la art.
155 si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune,
actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de
a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva
oricarei persoane prevazute la art. 155 alin. (1).
(2) Persoanele care exercita dreptul prevazut la alin. (1) trebuie sa fi avut deja calitatea de
actionar la data la care a fost dezbatuta in cadrul adunarii generale problema introducerii
actiunii in raspundere.
(3) Cheltuielile de judecata vor fi suportate de actionarii care au introdus actiunea. In caz de
admitere, actionarii au dreptul la rambursarea de catre societate a sumelor avansate cu acest
titlu.
(4) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin.
(1), adunarea generala a actionarilor, respectiv consiliul de supraveghere, va putea decide
incetarea mandatului administratorilor, directorilor si membrilor consiliului de supraveghere,
respectiv al membrilor directoratului, si inlocuirea acestora.
articolele 156 – 158 – abrogate
SECTIUNEA a IV-a
Auditul financiar, auditul intern si cenzorii
Art. 159. – (1) Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv
nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
(2) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani
si pot fi realesi.
(3) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.
(4) La societatile pe actiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod
obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 160. – (1) Situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de
auditare vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice -, in
conditiile prevazute de lege.
(1-1) Societatile pe actiuni care opteaza, in temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de
administrare sunt supuse auditului financiar.
(1-2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit
legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot sa nu aplice prevederile art. 159 alin. (1),
hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor.
(2) Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar,
potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate
de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(3) La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii,
auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului
financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz.
Art. 160-1. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, inregistreaza la registrul
comertului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.
Art. 161. – (1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi
tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative.
(2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in
raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;
c) persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie,
respectiv al consiliului de supraveghere si directoratului, in temeiul art. 15314;
d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de
control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia
situatiilor prevazute expres de lege.
(3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau de
adunarea generala care i-a numit.
Art. 162. – (1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a
unui cenzor, acesta va fi inlocuit de supleant.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se
poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie niciun cenzor,
administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou
cenzor.
Art. 163. – (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca
situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma
sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor
stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu
privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale
un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc
potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt
insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari.
(4) – alineat abrogat
(5) Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de
administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor
actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta
adunarii generale.
Art. 164. – (1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie
despre mersul operatiunilor.
(2) – alineat abrogat
(3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare
la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
Art. 164-1. – (1) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca
trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre adunarea
generala.
(2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna,
cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel,
cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta,
sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala si sa prezinte acesteia observatiile lor. In
caz contrar, ei trebuie sa puna in discutie reclamatia la prima adunare. Adunarea generala
trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
(3) In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar
are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le
vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie, respectiv consiliul
de supraveghere. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv
prevede astfel, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care
sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie,
respectiv consiliului de supraveghere, si pus la dispozitie adunarii generale; in acest caz,
consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere, este obligat sa convoace
adunarea generala.
Art. 165. – (1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 163 alin. (2), cenzorii vor delibera
impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie
prezentate adunarii generale.
(2) Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.
(3) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in
exercitiul mandatului lor.
Art. 166. – (1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile
mandatului.
(2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile
extraordinare.
(3) Dispozitiile art. 73, art. 153-16 si art. 155 se aplica si cenzorilor.
SECTIUNEA a V-a
Despre emiterea de obligatiuni
Art. 167. – (1) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei.
(2) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor
drepturi egale.
(3) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma
dematerializata, prin inscriere in cont.
articolele 168 si 169 – abrogate
Art. 170. – (1) Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune.
(2) Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.
(3) Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele prevazute in legislatia pietei de capital.
(4) Titlurile vor fi semnate in conformitate cu dispozitiile art. 93 alin. (4).
(5) Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a
actiunilor.
Art. 171. – (1) Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera
asupra intereselor lor.
(2) Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui
numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa
numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.
(3) Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii
detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea
titlurilor si votarea.
(4) Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni,
in baza obligatiunilor pe care le poseda.
(5) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat
administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere ori
cenzorii sau functionarii societatii.
Art. 172. – (1) Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita poate:
a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti,
cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, fixandu-le remuneratia; acestia nu pot
lua parte la administrarea societatii, dar vor putea asista la adunarile sale generale;
b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa
autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;
c) sa constituie un fond, care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de
obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, in acelasi
timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;
d) sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului, prin
care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni;
e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.
(2) Hotararile adunarii vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la
adoptarea lor.
Art. 173. – Pentru validitatea deliberarilor prevazute la art. 172 alin. (1) lit. a), b) si c)
hotararea se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si
nerambursate; in celelalte cazuri este necesara prezenta in adunare a detinatorilor reprezentand
cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din
titlurile reprezentate la adunare.
Art. 174. – (1) Hotararile luate de adunarea detinatorilor de obligatiuni sunt obligatorii si
pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(2) Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii
care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in
procesul-verbal al sedintei, in termenul si cu efectele aratate in art. 132 si 133.
Art. 175. – Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este
admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de
obligatiuni sau este contrara unei hotarari a adunarii detinatorilor de obligatiuni.
Art. 176. – (1) Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.
(2) Inainte de scadenta, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi
rambursate, prin tragere la sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate
si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.
(3) Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile
stabilite in prospectul de oferta publica.
SECTIUNEA a VI-a
Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale
Art. 177. – (1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:
a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric
personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si
varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata
reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei
specifice pietei de capital;
b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
c) un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie, respectiv ale directoratului
si consiliului de supraveghere;
d) – litera abrogata
e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori si, dupa caz, de auditori interni,
in exercitarea mandatului lor;
f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate,
precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt
nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata
reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei
specifice pietei de capital;
g) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.
(2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de
administratie, respectiv a directoratului, cel prevazut la lit. c) prin grija organului in cauza, iar
cel prevazut la lit. e) prin grija cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni; registrele
prevazute la alin. (1) lit. g) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.
Art. 178. – (1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, sau, dupa caz, entitatile care
tin evidenta actionariatului conform prevederilor legale au obligatia sa puna la dispozitia
actionarilor si a oricaror alti solicitanti informatii privind structura actionariatului respectivei
societati si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.
(2) De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de
obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la art. 177 alin. (1) lit. b) si f).
Art. 179. – Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem
computerizat.
Art. 180. – (1) Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent
privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a
altor operatiuni legate de acest registru.
(2) Dispozitiile “ului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste
registrul obligatiunilor.
(3) Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de
registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevazute de lege.
(4) In cazul in care registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent
autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia,
precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.
Art. 181. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte cenzorilor,
respectiv auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua
stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar
precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.
Art. 182. – (1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
(2) Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit
legii.
Art. 183. – (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea
fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu
respectarea prevederilor alin. (1).
(3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la
alin. (1), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor
nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau
destinat amortizarilor.
(4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in
lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.
(5) In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare
exercitiu financiar.
Art. 184. – (1) Raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar ramane depus la
sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale,
pentru a fi consultate de actionari.
(2) La cerere, consiliul de administratie, respectiv directoratul, elibereaza actionarilor copii de
pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile
administrative implicate de furnizarea acestora.
Art. 185. – (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat ca, in termen de 15
zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in
forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica
extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul
auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute
de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(2) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului,
pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.
(3) Pentru societatile comerciale a caror cifra anuala de afaceri nu depaseste 10 milioane lei,
anuntul prevazut la alin. (2) va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a oficiului
registrului comertului.
(4) Datele cuprinse in situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre
oficiile registrului comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin
norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
(5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definite astfel de
reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii
acestora, sa depuna la oficiul registrului comertului copii ale situatiilor financiare anuale
consolidate.
Art. 186. – Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica
exercitarea actiunii in raspundere, in conformitate cu prevederile art. 155.
CAPITOLUL V
Societatile in comandita pe actiuni
Art. 187. – Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe
actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare.
Art. 188. – (1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati
comanditati.
(2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor
comanditari cele din art. 89 si 90.
Art. 189. – (1) In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de
adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile
extraordinare.
(2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege alta persoana in locul administratorului
revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.
(3) Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.
(4) Noul administrator devine asociat comanditat.
(5) Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care
le-a contractat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva
societatii.
Art. 190. – Asociatii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberarile
adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor sau, dupa caz, a auditorului financiar, chiar daca
poseda actiuni ale societatii.
CAPITOLUL VI
Societatile cu raspundere limitata
Art. 191. – (1) Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.
(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.
Art. 192. – (1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a
asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.
(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor
asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.
Art. 193. – (1) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
(2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor
referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate.
(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii
majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi
numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.
Art. 194. – (1) Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:
a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;
b) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de
activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are
caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii,
desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
d) sa modifice actul constitutiv.
(2) In acest din urma caz, daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului
pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia, se aplica dispozitiile art. 224 si 225.
Art. 195. – (1) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social,
cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.
(2) Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social,
va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.
(3) Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar in lipsa unei
dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru
tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.
Art. 196. – Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca
hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata, termenul de 15 zile
prevazut la art. 132 alin. (2) urmand sa curga de la data la care asociatul a luat cunostinta de
hotararea adunarii generale pe care o ataca.
Art. 196-1. – (1) In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita
atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.
(2) Asociatul unic va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in conformitate cu
alin. (1).
(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui
asociat unic este.
(4) Dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor
cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare.
Art. 197. – (1) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau
neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
(2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de
administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca
acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau
juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
(3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
Art. 198. – (1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor,
in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui
asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare
privitoare la acestea.
(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea
prevederilor de la alin. (1).
(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.
Art. 199. – 1) Dispozitiile art. 160 alin. (1), alin. (12) si alin. (2), precum si ale art. 1601 se
aplica in mod corespunzator.
(2) La societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 160 alin. (1), adunarea
asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori ori un auditor financiar.
(3) Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
(4) Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din
societatile cu raspundere limitata.
(5) In lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este
administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in
nume colectiv.
Art. 200. – Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.
Art. 201. – (1) Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe
actiuni. In urma aprobarii lor de catre adunarea generala a asociatilor, administratorii vor
depune la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii ale
situatiilor financiare anuale, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991,
republicata, spre a fi publicate in conformitate cu art. 185.
(2) Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea
privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
Art. 202. – (1) Partile sociale pot fi transmise intre asociati.
(2) Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de
asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.
(3) In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt
aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este
obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.
(4) In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor,
acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.
Art. 203. – (1) Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in
registrul de asociati al societatii.
(2) Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.
TITLUL IV
Modificarea actului constitutiv
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 204. – (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a
Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1), sau
prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2).
(2) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca
obiect:
a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;
b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita
simpla;
c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.
(3) Dispozitiile art. 17 alin. (1) se aplica si in cazul schimbarii denumirii ori in cel al
continuarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.
(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor
depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv,
actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatoruluidelegat,
cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), atunci cand
inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere.
(5) Oficiul registrului comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o
notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma
«Monitorul Oficial», spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe
cheltuiala societatii.
(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita
simpla, in forma autentica, se depune la oficiul registrului comertului, cu respectarea
prevederilor alin. (4), si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) In forma actualizata potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea si celelalte date
de identificare a fondatorilor si a primilor membri ai organelor societatii.
(8) –alineat abrogat –
(9) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii
societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.
Art. 205. – Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului
constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.
Art. 206. – (1) Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in
comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62, impotriva
hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca
au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.
(2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la
care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din
societate pe asociatul debitor al oponentului.
(3) In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza
ultimului bilant contabil aprobat.
CAPITOLUL II
Reducerea sau majorarea capitalului social
Art. 207. – (1) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea
capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
c) alte procedee prevazute de lege.
Art. 208. – (1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni
din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa
arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
(3) Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti
sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei
publicari. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari, in conformitate cu
art. 62.
(4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor, pana
cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data
la care instanta, considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca, luanduse
in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea
creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.
Art. 209. – Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului
social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in
proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.
Art. 210. – (1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea
valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in
natura.
(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea
unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora
capitalul social.
(4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata
numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
Art. 211. – articol abrogat –
Art. 212. – (1) Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea
dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.
(2) In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a 2
dintre membrii consiliului de administratie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus
la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18 si va cuprinde:
a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;
b) denumirea si sediul societatii;
c) capitalul social subscris si varsat;
d) numele si prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului si consiliului
de supraveghere, cenzorilor sau, dupa caz, auditorului financiar, si domiciliul lor;
e) ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;
f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut
mai putin de 5 ani;
g) obligatiunile emise de societate;
h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a
acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in
numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.
(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate
mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.
Art. 213. – Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare
si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe
piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital.
Art. 214. – In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii, respectiv
membrii directoratului, sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul
de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului
comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.
Art. 215. – (1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea
generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor
experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39.
(2) Aporturi in creante nu sunt admise.
(3) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din
nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.
(4) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele
persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.
Art. 216. – (1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere,
in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
(2) Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului
hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie, respectiv directorat, in conditiile
art. 2201 alin. (4), daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile, termenul
acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data
publicarii hotararii adunarii generale, respectiv a deciziei consiliului de
administratie/directoratului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea
acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
(3) Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este
anulabila.
Art. 216-1. – Actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni
convertibile in actiuni. Dispozitiile art. 216 se aplica in mod corespunzator.
Art. 217. – (1) Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin
hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va pune la dispozitie adunarii generale
extraordinare a actionarilor un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau
ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a
valorii de emisiune a actiunilor.
(3) Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social
subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
(4) Hotararea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie,
respectiv de catre directorat, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 218. – articol abrogat
Art. 219. – (1) Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte
numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.
(2) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in
cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.
Art. 220. – (1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data
subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel
mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale.
(2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.
(3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.
(4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile.
Art. 220-1. – (1) Prin actul constitutiv, consiliul de administratie, respectiv directoratul, poate fi
autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii
societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital
autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.
(2) O astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor, printr-o
modificare a actului constitutiv, pentru 6 anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data
inregistrarii modificarii. Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de
modificare.
(3) Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social
subscris, existent in momentul autorizarii.
(4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1)-(3), consiliului de administratie, respectiv
directoratului, ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea
dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de
administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si
majoritate prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administratie, respectiv a
directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la
oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 221. – Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si
din sursele prevazute de art. 210.
TITLUL V
Excluderea si retragerea asociatilor
Art. 222. – (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu
raspundere limitata:
a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente
incapabil;
c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori
contravine dispozitiilor art. 80 si 82;
d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura
sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
(2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.
Art. 223. – (1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a
oricarui asociat.
(2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat.
(3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu
privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
(4) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului
comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 224. – (1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua
excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform
prevederilor actului constitutiv.
(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la
o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.
Art. 225. – (1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de
societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
(2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa
suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor
operatiuni.
Art. 226. – (1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea
cu raspundere limitata se poate retrage din societate:
a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim
asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa
numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi
hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul
asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.
TITLUL VI
Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
CAPITOLUL I
Dizolvarea societatilor
Art. 227. – (1) Societatea se dizolva prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) hotararea adunarii generale;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum
neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f) falimentul societatii;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati de catre consiliul de
administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii,
cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati,
tribunalul poate dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii conform art. 119 alin. (3).
Art. 228. – (1) Societatea pe actiuni se dizolva:
a) in cazul si in conditiile prevazute la art. 15324;
b) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3).
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica in mod corespunzator si societatii cu raspundere
limitata.
Art. 229. – (1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin
falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand,
datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.
(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii
sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu
raspundere limitata cu asociat unic.
(3) Dispozitiile “elor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita
pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar.
Art. 230. – (1) In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista
conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa
ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca
asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia
dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in
societate in aceasta calitate.
(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 224, pana la publicarea schimbarilor
intervenite.
Art. 231. – (1) In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea
reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat
timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului
comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe
cheltuiala societatii.
(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in
conditiile art. 62.
Art. 232. – (1) Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului
si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art.
227 alin. (1) lit. a).
(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204, cand dizolvarea are loc in baza unei
hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a
devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.
(3) In cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu
procedura falimentului.
Art. 233. – (1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea
are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri
prevazute de lege.
(2) Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot
intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru
actiunile intreprinse.
(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata
societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata
prin sentinta judecatoreasca.
(4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la
terminarea acesteia.
Art. 234. – Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect
fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 235. – In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere
limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru
modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu
privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului
sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
(2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase
dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind
impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are
loc la data radierii societatii din registrul comertului.
(4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate
asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor
imobile in cartea funciara.
Art. 236. – articol abrogat
Art. 237. – (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al
Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile
financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile
referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta
cunoscuta;
d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate
temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu
poate depasi 3 ani.
(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul
comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe
cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.
(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin.
(1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma
unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii
dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de
dizolvare. In aceste cazuri, tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IVa,
se reduc cu 50%.
(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de
30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o
copie a recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei
dizolvare a fost pronuntata.
(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra
in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(7) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de
dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei
persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare,
remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul
lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7-1) Hotararile judecatoresti pronuntate in conditiile alin. (7) se comunica lichidatorului
numit, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se
afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inmatriculata societatea
comerciala dizolvata.
(8) Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, in conditiile alin. (7), cu nici o cerere de numire
a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), persoana
juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat,
pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform
dreptului comun.
(9) Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei
juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale
finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe
pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului
registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.
(10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in
conditiile alin. (8) si (9), revin actionarilor.
Art. 237-1. – (1) Atunci cand un asociat raspunde nelimitat pentru obligatiile societatii pe
durata functionarii acesteia, raspunderea sa pentru aceste obligatii va fi nelimitata si in faza
dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.
(2) Atunci cand, pe durata functionarii societatii, un asociat raspunde pentru obligatiile
acesteia in limitele aportului la capitalul social, raspunderea sa va fi limitata la acest aport si in
situatia dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.
(3) Asociatul care, in frauda creditorilor, abuzeaza de caracterul limitat al raspunderii sale si
de personalitatea juridica distincta a societatii raspunde nelimitat pentru obligatiile neachitate
ale societatii dizolvate, respectiv lichidate.
(4) Raspunderea asociatului devine nelimitata in conditiile alin. (3), in special atunci cand
acesta dispune de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile sale proprii sau daca diminueaza
activul societatii in beneficiul personal ori al unor terti, cunoscand sau trebuind sa cunoasca
faptul ca in acest mod societatea nu va mai fi in masura sa isi execute obligatiile.
CAPITOLUL II
Fuziunea si divizarea societatilor
Art. 238. – (1) Fuziunea este operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea
patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau
societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de
maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau
b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea
patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor
de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10%
din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.
(2) Divizarea este operatiunea prin care:
a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati
totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de
actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din
valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului
sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii
divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de
maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.
(2-1) Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate
catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite.
Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.
(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin.(1) ori (2), poate fi efectuata chiar
daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca
distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.
Art. 239. – (1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile
stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.
(2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul
art. 113 lit. h), este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.
(3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in
conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.
Art. 240. – articol abrogat
Art. 241. – Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor
intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;
b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;
d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a
participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni
care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau
masurile propuse in privinta acestora
h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 2433 si membrilor
organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
i) data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatilor participante, care au fost
folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;
j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de
vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile
beneficiare;
k) in cazul divizarii:
– descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia
dintre societatile beneficiare;
– repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale,
la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea.
Art. 2411. – (1) Daca un element de activ nu este repartizat in proiectul de divizare si daca
interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de
activ in cauza sau contravaloarea acestuia se repartizeaza intre toate societatile beneficiare,
proportional cu cota din activul net alocat societatilor in cauza, in conformitate cu proiectul de
divizare.
(2) Daca un element de pasiv nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea
proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societatile beneficiare
raspund solidar pentru elementul de pasiv in cauza.
Art. 242. – (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor
participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare
societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau
divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit
dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor
sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h),
asupra fuziunii/divizarii.
Art. 243. – (1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o
protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a carui creanta este anterioara datei
publicarii proiectului de fuziune sau de divizare si care nu este scadenta la data publicarii,
poate face opozitie, in conditiile art. 62.
(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea
judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazurile in care societatea debitoare face dovada
platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru
plata datoriilor.
(3) In cazul divizarii, daca un creditor al societatii careia ii este transferata obligatia in
conformitate cu proiectul de divizare nu a obtinut realizarea creantei sale, toate societatile
beneficiare sunt raspunzatoare pentru obligatia in cauza, in limita activelor nete care le-au fost
transferate prin divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost transferata obligatia respectiva,
care raspunde nelimitat.
Art. 243-1. – (1) In cazul unei fuziuni, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni,
care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatii absorbante drepturi cel
putin echivalente cu cele pe care ie detineau la societatea absorbita, cu exceptia cazului in care
modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de titluri ori
individual de catre detinatorii de astfel de titluri sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a
obtine rascumpararea titlurilor Jor.
(2) In cazul unei divizari, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera
drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatilor beneficiare carora li se pot opune
drepturile decurgand din asemenea valori mobiliare, in conformitate cu proiectul de divizare,
drepturi cel putin echivalente cu cele de care beneficiau in societatea divizata, cu exceptia
cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de
astfel de valori mobiliare ori de catre acestia in mod individual sau a cazului in care detinatorii
au dreptul de a obtine rascumpararea valorilor mobiliare detinute.
Art. 243-2. – (1) Administratorii societatilor care participa la fuziune sau la divizare trebuie sa
intocmeasca un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare si
sa precizeze fundamentul sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a
actiunilor. In cazul divizarii, raportul va include, de asemenea, criteriul de repartizare a
actiunilor.
(2) Raportul trebuie sa descrie, de asemenea, orice dificultati speciale aparute in realizarea
evaluarii.
(3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include si informatii referitoare la
intocmirea raportului de evaluare in conformitate cu art. 215, pentru societatile beneficiare, si
registrul la care acesta trebuie depus.
(4) Administratorii societatii divizate trebuie sa informeze adunarea generala a societatii
divizate, precum si pe administratorii societatilor beneficiare, astfel incat acestia sa poata
informa, la randul lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari
substantiale a activelor si pasivelor, intervenita intre data intocmirii proiectului de divizare si
data adunarii generale a societatii divizate care urmeaza sa decida asupra proiectului de
divizare.
Art. 243-3. – (1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama
fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau divizare, dar independent de acestea,
vor fi desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de
divizare si a intocmi un raport scris catre actionari.
(2) Acest raport va preciza daca rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale este corecta si
rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina
rata de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru
cazul respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va
contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii
retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea
evaluarii.
(3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune sau la divizare, judecatoruldelegat
desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile implicate, dar
independent de acestea.
(4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a
obtine de la oricare dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare toate informatiile
si documentele relevante si de a face toate investigatiile necesare.
Art. 244. – (1) Cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza
sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale
societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia
actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, urmatoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) raportul intocmit de catre organele de conducere in conformitate cu art. 2432;
c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale
societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
d) situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare
datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost
intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;
e) raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar;
f) raportul intocmit in conformitate cu art. 2433;
g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare,
precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.
(2) Actionarii sau asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau
extrase din ele.
Art. 245. – (1) Administratorii societatii absorbite sau ai societatii care este divizata raspund
civil fata de actionarii sau asociatii acelei societati pentru neregularitatile comise in pregatirea
si realizarea fuziunii sau divizarii.
(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 2433, pe seama societatii absorbite sau
divizate, raspund civil fata de actionarii/asociatii acestor societati pentru neregularitatile
comise in indeplinirea indatoririlor lor.
Art. 246. – (1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62
sau, dupa caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata in conformitate cu
prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra
fuziunii sau divizarii.
(2) In cazul unei fuziuni prin infiintarea unei noi societati sau al unei divizari prin infiintarea
unor noi societati, proiectul de fuziune sau de divizare si, daca sunt continute intr-un document
separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societati vor fi aprobate
de catre adunarea generala a fiecareia dintre societatile care urmeaza sa isi inceteze existenta.
Art. 247. – Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca
efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu
unanimitate de voturi.
Art. 248. – (1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza
in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul
delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a
IV-a, pe cheltuiala societatii.
(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in
cazurile in care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului
modificator al actului constitutiv al societatii absorbante de catre judecatorul delegat.
Art. 249. – Fuziunea/divizarea produce efecte:
a) In cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul
comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
b) In alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat
operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va
avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent
al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu
financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul.
Art. 249-1. – In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt
dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care
detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala,
urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c), d) si e), art. 2432, art. 2433, art. 244 alin.
(1) lit. b) si f), art. 245 si art. 250 alin. (1) lit. b).
Art. 250. – (1) Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte:
a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea
absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau
fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii
absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare
stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
b) actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai
societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de
repartizare stabilite in proiectul de fuziune/ divizare;
c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe.
(2) Nicio actiune sau parte sociala la societatea absorbanta nu poate fi schimbata pentru
actiuni/parti sociale emise de societatea absorbita si care sunt detinute:
a) de catre societatea absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume
propriu, dar in contul societatii; sau
b) de catre societatea absorbita, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume
propriu, dar in contul societatii.
(3) Nicio actiune sau parte sociala la una dintre societatile beneficiare nu poate fi schimbata
pentru actiuni la societatea divizata, detinute:
a) de catre societatea beneficiara in cauza, direct sau prin intermediul unei persoane actionand
in nume propriu, dar pe seama societatii; sau
b) de catre societatea divizata, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume
propriu, dar pe seama societatii.
Art. 250-1. – Prevederile prezentului capitol referitoare la divizare, cu exceptia art. 250 alin. (1)
lit. c), se aplica si atunci cand o parte din patrimoniul unei societati se desprinde si este
transferata ca intreg uneia sau mai multor societati existente ori unor societati care sunt astfel
constituite, in schimbul alocarii de actiuni sau parti sociale ale societatilor beneficiare catre:
a) actionarii sau asociatii societatii care transfera activele (desprindere in interesul actionarilor
ori asociatilor); sau
b) societatea care transfera activele (desprindere in interesul societatii).
Art. 251. – (1) Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare
judecatoreasca.
(2) De la data realizarii sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea, poate fi declarata
nula doar daca nu a fost supusa unui control judiciar in conformitate cu prevederile art. 37 sau
daca hotararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii
este nula ori anulabila.
(3) Procedurile de anulare nu pot fi initiate dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data la
care fuziunea sau divizarea a devenit efectiva, in temeiul art. 249, sau daca situatia a fost
rectificata.
(4) Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni sau divizari poate
fi remediata, instanta competenta acorda societatilor implicate un termen pentru rectificarea
acesteia.
(5) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni sau divizari va fi inaintata din
oficiu de catre instanta oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in
fuziunea sau divizarea respectiva.
(6) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni ori divizari nu aduce atingere prin
ea insasi valabilitatii obligatiilor nascute in sarcina sau in beneficiul societatii absorbante ori
societatilor beneficiare, angajate dupa ce fuziunea sau divizarea au devenit efective, in temeiul
art. 249, si inainte ca hotararea de declarare a nulitatii sa fie publicata.
(7) In cazul declararii nulitatii unei fuziuni, societatile participante la fuziunea respectiva
raspund solidar pentru obligatiile societatii absorbante, angajate in perioada mentionata la alin.
(6).
(8) In cazul declararii nulitatii unei divizari, fiecare dintre societatile beneficiare raspunde
pentru propriile obligatii, angajate in perioada prevazuta la alin. (6). Societatea divizata
raspunde, de asemenea, pentru aceste obligatii, in limita cotei de active nete transferate
societatii beneficiare in contul careia au luat nastere obligatiile respective.
Art. 251-1. – In cazul societatilor organizate potrivit sistemului dualist, obligatiile
administratorilor prevazute la art. 241 si 2432, respectiv la art. 245, revin directoratului,
respectiv membrilor acestuia.
TITLUL VII
Lichidarea societatilor comerciale
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 252. – (1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul
constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii
directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233;
b) actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii
tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la
puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului,
pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (1) lichidatorii vor depune semnatura lor
in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
(3) – alineat abrogat –
(4) In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite
prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
(5) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Art. 252-1. – articol abrogat –
Art. 253. – (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii
persoane fizice sau reprezentantii permanenti – persoane fizice ale societatii lichidatoare –
trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv membrii directoratului.
(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu directorii si
administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, sa faca un inventar si sa incheie
un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, si sa le semneze.
(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li
s-au incredintat de administratori, respectiv de membrii directoratului, si actele societatii. De
asemenea, acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. In cazul societatilor pe
actiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul
consiliului de supraveghere.
Art. 254. – In cazul societatilor comerciale a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei
de mediu prevazute de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de
mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale
pentru protectia mediului.
Art. 255. – (1) In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru
numirea lor, lichidatorii vor putea:
a) sa stea in judecata in numele societatii;
b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;
d) sa faca tranzactii;
e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii;
f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice
alte acte necesare.
(2) In lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, lichidatorii nu
pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt autorizati de instanta.
(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului
lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
Art. 256. – (1) Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar
cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.
(2) Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si
Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca
repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de
ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor
ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
(3) Impotriva deciziilor lichidatorilor creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art. 62.
Art. 257. – Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile
de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele
necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele,
daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau, daca sunt debitori fata de
societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociat.
Art. 258. – Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa
exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.
Art. 259. – Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care
decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul
societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor
datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.
Art. 260. – (1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.
Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
(2) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din
registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de
intarziere, care va fi aplicata de judecatorul delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate,
prin incheiere. Incheierea judecatorului delegat este executorie si supusa recursului.
(3) Radierea se poate face si din oficiu.
(4) Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a
societatii.
Art. 261. – (1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii
in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare
vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute de art. 177 alin. 1 lit.
a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte
interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea judecatorului delegat, iar restul actelor
societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.
(3) Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.
CAPITOLUL II
Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata
Art. 262. – (1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau
cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se
prevede altfel.
(2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de
instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si
administratorilor.
(3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in
termen de 15 zile de la pronuntare.
Art. 263. – (1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau
cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna
repartizarea activului intre asociati.
(1-1) Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si
publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului.
(1-2) – alineat abrogat –
(2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la
notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.
(3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea
ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a
ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si
lichidatorii sunt liberati.
CAPITOLUL III
Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
Art. 264. – (1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face
de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede
altfel.
(2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului
constitutiv.
(3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea
oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu
citarea societatii si a celor care au cerut-o. impotriva sentintei tribunalului se poate declara
numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare.
Art. 265. – (1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o
dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata
pana la inceperea lichidarii.
(2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele
contestatii cu privire la aceasta.
Art. 266. – (1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai
directoratului, sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor,
respectiv a directoratului, se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.
(2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata
la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.
(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare.
(4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.
(5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si
actionarilor neintervenienti.
Art. 267. – Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt
obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu-se dispozitiilor legii si actului
constitutiv.
Art. 268. – (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala,
aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de
raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.
(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul
registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62.
Art. 269. – (1) Daca termenul prevazut la art. 266 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie,
situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub
rezerva repartizarii activului societatii.
(2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc
de aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar.
Art. 270. – (1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea
situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea
numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor,
daca ele sunt la purtator.
(2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.
Art. 270-1. – In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa,
lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei
insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata
in curs de lichidare.
Art. 270-2. – Constatand indeplinirea conditiilor prevazute de legea insolventei, judecatorulsindic
va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolventei.
TITLUL VIII
Contraventii si infractiuni
Art. 270-3. – (1) Incalcarea prevederilor art. 74 constituie contraventie si este sanctionata cu
amenda de la 2.500 lei. la 5.000 lei.
(2) Incalcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contraventie si este sanctionata cu
amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se
realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice – Agentia
Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale.
Art. 271. – Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul,
directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date
neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau
ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;
2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date
inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;
3. refuza sa puna la dispozitie expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26 si 38,
documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.
Art. 272. – (1)Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul,
directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit
superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la
preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul
obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;
2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop
contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in
care are interese direct sau indirect;
3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe
care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care
controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei
prevazute la art. 1444 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo
garantie pentru datorii proprii;
4. incalca dispozitiile art. 183.
(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 2, daca a fost savarsita de
administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii in cadrul unor operatiuni de
trezorerie intre societate si alte societati controlate de aceasta sau care o controleaza, direct ori
indirect.
(3) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 3, daca este savarsita de catre o
societate comerciala ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre
societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect.
Art. 272-1. – Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani fondatorul, administratorul, directorul
sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea
ori scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce il apartin, in
scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;
2. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi
distribuite, in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta.
Art. 273. – Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul,
directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii
nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile
precedente sa fi fost achitate in intregime;
2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;
3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;
4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in
afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;
5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;
6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile
cerute de lege.
Art. 274. – Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul,
directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la
fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea
termenelor prevazute de lege;
2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca
asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii
generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.
Art. 275. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul
care:
1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 144-3;
2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 193
alin. (2).
3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a se fi efectuat
varsamantul integral al capitalului social;
4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;
5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de lege.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art.
127 sau ale art. 193 alin. (2).
Art. 276. – Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu
convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege.
Art. 277. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a
pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a
acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 39.
(2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit
cu incalcarea dispozitiilor art. 161 alin. (2) si ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza incalcarii
dispozitiilor cuprinse in acele articole.
(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul,
directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea
dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.
Art. 278. – (1) Dispozitiile art. 271-277 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la
obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.
(2) Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. 275 lichidatorul care face plati asociatilor cu
incalcarea dispozitiilor art. 256.
Art. 279. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda actionarul sau
detinatorul de obligatiuni care:
1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei
majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni;
2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de
obligatiuni care in realitate nu-i apartin;
3. in cazurile nepermise de lege, isi ia – in schimbul unui avantaj material – obligatia de a vota
intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot.
(2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul
unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile
generale ori sa nu ia parte la vot, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda.
Art. 280. – Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de raspunderea pentru
daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman si tertilor, cel care exercita un comert
in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt
indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania.
Art. 280-1. – Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate
comerciala, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia,
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.
Art. 280-2. – Determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.
Art. 280-3. – Folosirea, cu stiinta, a actelor unei societati radiate ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor prevazute de lege sau a actelor unei societati create in modalitatea prevazuta la art.
2802, in scopul producerii de efecte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu
inchisoare de la 2 la 8 ani.
Art. 281. – Faptele prevazute in prezentul titlu, daca constituie – potrivit Codului penal sau
unor legi speciale – infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute
acolo.
Art. 282. – articol abrogat
Art. 282-1. – Pentru infractiunile prevazute in prezentul titlu, actiunea penala se exercita din
oficiu.
TITLUL IX
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 283. – (1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu
modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de
statut.
(2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin
aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.
(3) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand in el
documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, in sensul art. 8 lit. i).
(4) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar
de asociati.
Art. 284. – Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract
individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.
Art. 285. – Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator,
poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia
la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.
Art. 286. – Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane
juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea
dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine.
Art. 287. – Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin
hotarare a Guvernului.
Art. 288. – Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile
notariale legale.
Art. 289. – In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.
Art. 290. – (1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in
baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice
pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, in una dintre
formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.
(2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ
din care provin.
Art. 291. – Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.
Art. 292. – Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi
vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.
Art. 293. – articol abrogat
Art. 294. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77 – 220 si 236
din Codul comercial, prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop
lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si
desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind
constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, art. 28 alin. 1,
art. 33 si art. 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea
investitiei de capital strain in Romania.