Contract de gaj

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………., reprezentata de ………………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de creditor gajist, pe de o parte, si

1.2. S.C. ……………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. …………………………. nr. ………………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………….., reprezentata de ……………………………………, cu functia de ………………………………….., in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociaţta/Fundatia ………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………., str. ………………………. nr. ………….., bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judet ……………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civilă nr. …………….. din …………………… a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. ………………………… din ……………………, avand contul nr. …………….., deschis la ………………….., reprezentata de …………………………………………, cu functia de ……………………………., in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociatia ………………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………………………, str. ………………………………… nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………., posesoarea autorizatiei nr. …………………. din ………………, eliberata de Primăria ……………………., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., avand contul nr. …………., deschis la ………………………. reprezentata de …………, cu functia de …………….., in calitate de debitor gajist, pe de altă parte,

sau

1.2. D ………………., domiciliat in …………………………, str. ……………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………… in (localitatea) ………………… sector/judet …………………………, fiul lui ………………………………. si al ……………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ……………….., eliberat de …………………. cod numeric personal …………………………………, in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Debitorul gajist garanteaza creanta de …………………., cu o dobândă de ………….. % pe ………….. din momentul scadentei, suma primita cu titlu de ……………………………………….. pentru ……………………………………… potrivit cu ……………………………… incheiat intre parti.

2.2. Garantia consta in bunurile care se dau in gaj de catre debitorul gajist si s-au luat in primire de creditorul gajist pe baza procesului-verbal-anexa, semnat de parti, care face parte integranta din prezentul contract.

2.3. Bunurile depuse in gaj sunt atestate cantitativ sau calitativ de expertul ……………………….., posesor al carnetului de expert nr. …………………… din …………………………………. eliberat de ……………………….. .

2.4. Bunurile mentionate in procesul-verbal anexat sunt proprietatea debitorului gajist.

2.5. Bunurile predate-primite ca gaj vor fi păstrate in deplina siguranta de creditorul gajist in …………………………. acesta neavand nici un drept de dispozitie asupra lor.

2.6. a) In caz de neplatăa pana la scadenta, adica pana la data de ……………………. integral, a creditului garantat acordat de creditorul gajist, acesta poate cere instantei judecătoresti incuviintarea vanzarii bunurilor gajate urmand ca din pretul obtinut sa se acopere datoria.

b) Partile au convenit ca, in acest caz, vanzarea sa fie coordonata de executorul judecătoresc, publicandu-se anunturi publicitare in 3 ziare de circulatie, cu termen de asteptare a virtuali-lor cumparatori ………………. zile libere de la data aparitiei anunturilor, dupa care bunurile gajate vor fi vandute celui care a oferit pretul cel mai mare la licitatie.

III. FORTA MAJORA

3.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, aşa cum este definita de lege.

3.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

3.3. Daca în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul să-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IV. LITIGII

4.1. În cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluţtonare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

V. CLAUZE FINALE

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

5.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatură orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

5.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

5.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un număr de ………….. exemplare, din care ……………………. astazi ……………………., data semnarii lui.

CREDITOR GAJIST                                                         DEBITOR GAJIST

————————————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.