Contract de donatie

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………., domiciliat în ……………………., str. ……………………… nr. …….., bloc …….., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) ………………… sector/judet ……………………, posesorul buletinului (cartii de identitate) de identitate seria ………… nr. ……………………, eliberat de …………………, cod numeric personal ………………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2. D ………………………………, domiciliat în …………………………, str. ………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………… în (localitatea) ………………. sector/judeþ ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………., eliberat de ……………….., cod numeric personal …………………………., în calitate de donatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Noi, donatorii, donam un numar de ………………….. actiuni în valoare de …………….. lei, corespunzatoare suprafeþei de ………………….. ha, teren, aflat în administrarea …………………….., drept de proprietate reconstituit prin …………. nr. …………………… din ………………….., a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor în conformitate cu prevederile art. 36 i 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Terenul l-am mostenit de la ………………… conform certificatului de mostenitor nr. ……………… din ………………. eliberat de ……………………. .

2.2. Eu donatarul, declar ca primesc donatia facuta de donatori avand ca obiect actiunile in numar de …………….. si in valoare de ……………., în conditiile prevazute de prezentul contract.

2.3. Taxele si onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de donaþie au fost suportate de donatar.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un numar de …………….. exemplare la Biroul Notarului Public ………………………………. .

3.2. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se în arhiva biroului notarial.

DONATORI                                                               DONATAR

———————————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.