Contract de comodat

I. PARTILE CONTRACTANTE

Subsemnatul ___________________ domiciliat in ____________, ________________________________ identificat cu B.I. / C.I. seria _____ nr. __________, eliberat de ___________ la data de __________, in calitate de COMODANT, si

Subsemnatul __________________ domiciliat in ____________, ___________________________________identificat cu B.I. / C.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, in calitate de COMODATAR,

am convenit incheierea prezentului contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului este obţinerea folosintei apartamentului in suprafata de ___ m.p. situat in ____________ , la adresa din ______________________.

Art.2. Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care se incheie pana la data de ______________ si constituie anexa nr. 1 la prezentul contract si parte integranta din acesta (in procesul verbal de predare-primire se va mentiona gradul de uzura al bunului fix si stadiul in care se preda).

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului este de ______________ cu incepere de la data de __________ pana la data de ____________.

IV. OBLIGATIILE COMODATARULUI

Art.4. Comodatarul se obliga:

a) sa se ingrijeasca de conservarea lucrului imprumutat ca un bun proprietar si chiar mai bine decat de lucrurile sale, pe care este obligat sa le sacrifice la nevoie in vederea conservarii lucrului imprumutat, intrucat contractul este incheiat in interesul sau;

b) sa intrebuinteze lucrul numai la destinatia determinata prin natura lui sub sanctiunea platii de daune interese;

c) sa suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu exceptia intrebuintarii normale si fara culpa din partea sa;

d) sa suporte cheltuielile necesare folosintei lucrului, neavand dreptul sa ceara restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosintei;

e) sa nu incredinteze lucrul cu orice titlu unei terte persoane;

f) sa restituie la scadenta lucrul imprumutat in natura sa specifica.

V. RASPUNDEREA COMODATARULUI

Art. 5. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.

VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI

Art.6. Raporturile contractuale incetează prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.

In cazul nerespectării obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale.

In caz de moarte a uneia dintre parti obligatiile trec asupra succesorilor in drepturi potrivit regulilor generale.

Mostenitorii comodatarului sunt obligati sa restituie imediat bunul, chiar daca termenul prevazut in contract nu a ajuns la scadenta.

VII. LITIGII

Art.7. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de comodat, se vor solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solutionare instatelor judecãaoresti de drept comun.

Incheiat astazi ……………………. conform art. 1560 C. civ. in __ exemplare originale pentru fiecare parte.

COMODANT,                                                                        COMODATAR,

——————————-

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.
Pentru programari si detalii ne puteti contacta: Telefon: (+4) 0722.236.175
Email:office@avocat-bucuresti.info
Web: Formular contact


Sediu Cabinet avocat
Leonte Oana Madalina
Bucuresti, sector 6
str. Apusului, nr. 27, bl. N21, ap. 17


Harta sediu avocat Bucuresti
Leonte Oana Madalina
rency=”true”>


– STIRI JURIDICE –
Avocat BucurestiCabinet de avocatura specializat in recuperarea banilor de la asiguratorCe trebuie sa stiti despre executarea silita?Restituirea permisului suspendat in 48 de ore