Contract de antrepriza


S.C. ….. cu sediul în ………. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……… avand cont bancar nr. ………. la Banca …….. reprezentata prin dl./dna. ………. in calitate de ….., denumita mai jos „Antreprenor”, si

S.C. …. cu sediul in …….. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……. avand cont bancar nr. …….. la Banca ….. reprezentata prin dl./dna. …… in calitate de ……, denumita mai jos „Client”,

a intervenit prezentul contract de antrepriza, dupa cum urmeaza:

I. Obiectul contractului

Art. 1. – Antreprenorul se obliga sa execute lucrarea de constructii solicitata de client, formata din …….. conform comenzii facute de acesta si inregistrata sub nr. … din ….

Art. 2. – Constructia va fi ridicata potrivit planurilor si aprobarilor prezentate de client si care fac parte integranta din prezentul contract.

Art. 3. – Materialele necesare executarii in bune conditii a lucrarii vor fi asigurate de catre antreprenor.

Art. 4. – Obtinerea avizelor aferente lucrarii cad in sarcina clientului (sau a antreprenorului, daca se convine in acest mod)

II. Termenul de executare

Art. 5. – Data la care vor incepe lucrarile este …., iar durata lor se stabileste astfel:

– fundatiile si subsolul, pana la data de ……….

– ridicarea pereþilor, pana la data de ……….

– Acoperisul, pana la data de ……….

– tencuieli exterioare si interioare, pana la data de ……….

– instalaþii (sanitare, de incalzire, caldura, electricitate) pana la data de …..

– montare tamplarie si obiecte sanitare, pana la data de ……….

– zugraveli, pana la data de ……….

– finisaj, pana la data de ……….

– predarea lucrarii la cheie, pana la data de ……….

III. Pretul si conditiile de plata a lucrarilor

Art. 6. – Clientul va confirma executarii lucrarilor in scris la datele stabilite in planul de mai sus si va dispune achitarea platilor partiale cuvenite.

Art. 7. – Prin acordul ambelor parþi se stabileste ca la inceperea lucrarilor, clientul va plati un avans in suma de ………. reprezentând 20% din valoarea lucrarilor, iar pentru executarea fiecareia dintre operatiuni va mai plati 10%.

Art. 8. – Clientul isi alege ca diriginte de santier pe ……. care poate solicita, pe baza de note scrise si vizate modificari si completari fata de planul initial si comanda facuta. Pentru orice modificare intervenita in planul initial se va stabili un pret suplimentar.

IV. Penalizari

Art. 9. – Depasirea termenelor convenite in contract, atrage din partea Antreprenorului o penalizare de … % pe zi de intarziere.

Art. 10. – Neplata in termen de .. zile dupa executarea fiecarei etape a lucrarii, are drept consecinte penalizarea Clientului cu …..% pe zi.

V. Receptia lucrarilor

Art. 11. – Receptia lucrarilor se face pe faze de execuþie sub semnatura dirigentului de santier ca reprezentant al clientului si la incheierea lucrarilor cand se incheie situatia definitiva de executie.

Art. 12. – Antreprenorul raspunde de calitatea lucrarilor astfel:

– ziduri si acoperis ……. ani

– instalatii ……. ani

– pardoseli, tencuieli ……. ani

Art. 13. – Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor parti contractante.

VI. Forta majora

Art. 14.a) Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile care scapa controlului partii care invoca forta majora si care sunt imprevizibile, de neinlaturat si apar dupa ce contractul a fost incheiat, impiedicand sau intarziind total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale (accidente, criza de energie, incendii, inundatii, miscari civile, acte guvernamentale, catastrofe naturale, razboaie, revolutii, îitarzieri ale transporturilor etc.).

b) Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial sau total realizarea prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe perioada in care a actionat forta majora.

c) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cu cat mai mult posibil a intarzierilor datorate fortei majore.

Art. 15. – Toate eventualele litigii rezultand din prezentul contract sau in legatura cu acesta si pe care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila vor fi rezolvate in fata instantelor de judecata competente.

Art.16. – Clauze finale

Contractul a fost incheiat astazi .., în 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, ambele avand aceeasi valabilitate.

Antreprenor,                                                                              Client,

———————-

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.