Act de statut al unei fundaţii

STATUTUL

Fundaţiei ……………….

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – Fundaţia …………………….. fondată potrivit Actului constitutiv de:

·……………………… cetăţean român, domiciliat în ……………. str. ………………. nr. ………., bloc ………, scara ………, etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………… posesorul actului de identitate ……… seria …… nr. ………………., eliberat de …………….. la data de …………., cod numeric personal ………………………….

sau/şi

·S.C. ………………… SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social în ……………….., str. ………………… nr. ………., bloc ………., scara ………., etaj ……., apart. ……., sector/judeţ ………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………….. sub nr. ………../………./………. cod fiscal nr. ……………. din …………, reprezentată de …………………. având funcţia de ………………………………….

au constituit sus-numita fundaţie în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

Art. 2. – Scopul fundaţiei îl constituie …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. .

Art. 3. – Denumirea fundaţiei este ………………………………………………………………………………

Art. 4. – (1) Sediul fundaţiei este în ………………………………, str. ……………………………. nr. ………., bloc …….., scara ………, etaj ………, apart. ………., sector/judeţ ……………… .

(2) Sediul fundaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.

Art. 5. – Fundaţia ………………………….. se constituie pe o durată …………………………….. .

Art. 6. – (1) Patrimoniul social al Fundaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, iniţial, în valoare de ……………………….. lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în natură şi/sau în bani depuse de fondator/fondatori, astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 7. – (1) Scopul fundaţiei este

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(2) Obiectivele fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. .

(3) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului director.

(4) In toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 8. – (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Consiliului director, prin care li se alocă un patrimoniu.

(2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.

(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al fundaţiei.

Capitolul II

RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI

Art. 9. – Patrimoniul social iniţial al fundaţiei se completează cu dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiiţate de fundaţie, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul III

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FUNDAŢIEI

Secţiunea I Consiliul director

Art. 10. – Consiliul director al fundaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

·stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;

·aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;

·alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

·înfiinţarea de filiale;

·încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;

·executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

·aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;

·modificarea statutului fundaţiei;

·elaborarea regulamentului intern de funcţionare a sa;

·îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 11. – Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. In caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate Fundaţiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 12. – Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate cel care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Fundaţia sprijină activitatea acelei instituţii publice.

Art. 13. – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Fundaţiei pot fi atacate de fondator/fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 14. – Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama fundaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 15. – (1) Consiliul director se compune din ………………………. membri desemnaţi de fondator/fondatori la momentul constituirii fundaţiei.

(2) In caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea fondatorului/fondatorilor, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, cu întrunirea votului a ………………… din numărul membrilor Consiliului director.

(3) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult ………….. zile de la descompletare.

Art. 16. – (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile fundaţiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin …………… zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 17. – Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Secţiunea a II-a Controlul financiar

Art. 18. – (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(2) In realizarea competenţei sale Comisia de cenzori:

·verifică modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei;

·întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director;

·poate participa, prin membrii săi, la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

·îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Art. 19. – Consiliul director aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori.

Capitolul IV

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI

Art. 20. – Veniturile fundaţiei provin din:

·dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

·dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţie;

·venituri realizate din activităţi economice directe;

·donaţii, sponsorizări sau legate;

·resurse obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

·alte venituri prevăzute de lege.

Art. 21. – (1) Fundaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

(2) Fundaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 22. – (1) Principalele cheltuieli ale fundaţiei sunt:

·salarii şi adaosuri la salarii;

·indemnizaţii, prime şi premii;

·procurări de rechizite şi imprimate de birou;

·chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

·cazare, masă, transport;

·apa, canal, salubritate;

·energie electrică, termică şi gaze naturale;

·alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 23. – Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul V

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FUNDAŢIEI

Art. 24. – Fundaţia …………………………………………….. se va dizolva:

·prin împlinirea duratei pentru care a fost constituita;

·după realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

·când scopul sau activitatea fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

·realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

·urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

·a devenit insolvabilă;

·nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. In situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.

IV. In alte situaţii prevăzute de lege

Art. 25. – (1) In cazul dizolvării fundaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale fundaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau Comisiei de cenzori.

Art. 26. – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 27. – (1) In cazul dizolvării fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit procedurii care urmează:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………….. ……………………..

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 28. – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaţiei.

Art. 29. – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 30. – Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 31. – (1) Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Art. 33. – Redactat şi editat în …………….. exemplare, la ……………. cu sediul în ……………………….., str. …………………….. nr. …………., sector/judeţ ……………… .

S-au eliberat părţii/părţilor …………………. exemplare originale,

Astăzi data autentificării.

SEMNĂTURILE FONDATORILOR                 SEMNĂTURA FONDATORULUI

——————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.