Act constitutiv asociaţie

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI

„………………………………………………..”

Subsemnatii:

·Nume, domiciliu, date de identificare.

·………………………………………………………..

·……………………………………………………….

Am hotãrât sã înfiintãm o asociatie în scopul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial constând în promovarea ……………………………………

Art. 1.Denumirea asociatiei.

1.1. Denumirea asociaþiei este „………………………………….”, conform disponibilitãþii denumirii asociaþiei nr. ……………………………………….., eliberata de Ministerul Justiþiei la data de …………………………. .

Art. 2. Sediul asociatiei.

2.1. Sediul asociatiei este în …………………………….. .

2.2. Sediul asociatiei poate fi mutat în baza Hotãrârii Adunãrii Generale a asociaþilor.

Art. 3. Durata de functionare a asociatiei.

3.1. Asociatia se constituie pe o duratã de functionare nelimitatã.

3.1. Durata de functionare poate fi modificatã în baza Hotãrârii Adunãrii Generale a asociatilor.

Art. 4.Patrimoniul initial al asociatiei.

4.1. Patrimoniul initial al asociatiei este de …………………….., vãrsat în totalitate la data constituirii asociatiei.

4.2. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie.

4.3. Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:

a) Aporturile, în numerar sau în naturã ale membrilor, ulterioare înfiinþãrii asociaþiei;

b) cotizatiile membrilor, periodice sau ocazionale;

c) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;

d) dividendele societãtilor comerciale ce pot fi înfiintate de asociatie;

e) venituri realizate din activitãti economice directe realizate de asociatie;

f) donatii, sponsorizãri sau legate;

g) resurse ce pot fi obþinute de asociaþie de la bugetul de stat ºi / sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevãzute de lege.

Art. 5. Activitãti economice ale asociatiei.

5.1. Asociaþia poate desfãsura orice alte activitãþi economice directe, dacã acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsã legãturã cu scopul principal al acesteia.

5.2. Asociaþia poate înfiinta societãti comerciale. Dividendele obþinute de asociaþie din activitãþile acestor societãti comerciale, dacã nu se reinvestesc în aceleasi societãti comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaþiei.

Art. 6. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei.

6.1. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt:

a) Adunarea Generalã a asociatilor;

b) Consiliul Director al asociatiei;

c) Cenzorul.

Art. 6.2. – (1) In vederea dobândirii personalitãtii juridice, asociatii încheie actul constitutiv si statutul asociatiei, în formã autenticã, sub sancþiunea nulitãþii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancþiunea nulitãþii absolute:

a) datele de identificare a asociaþilor: numele sau denumirea si, dupã caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinþei de asociere si a scopului propus;

c) denumirea asociaþiei;

d) sediul asociatiei;

e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresã a termenului sau, dupã caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaþiei, este alcãtuit din aportul în naturã si/sau în bani al asociatilor;

g) componenta nominalã a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h) persoana sau persoanele împuternicite sã desfãsoare procedura de dobândire a personalitãþii juridice;

i) semnãturile asociatilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitãtii absolute:

a) elementele prevãzute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b) explicitatea scopului si a obiectivelor asociatiei;

c) modul de dobândire si de pierdere a calitãtii de asociat;

d) drepturile si obligaþiile asociatilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

f) atribuþiile organelor de conducere, administrare si control ale asociaþiei;

g) destinaþia bunurilor, în cazul dizolvãrii asociaþiei, cu respectarea dispoziþiilor art. 60.

(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociaþiei se va prezenta dovada eliberatã de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.

(5) Este interzisã utilizarea în denumirea asociaþiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritãtilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitãti cu reglementari proprii.

(6) In cazul nerespectãrii dispozitiilor alin. (5), Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii disponibilitãtii denumirii.

Art. 7. Subsemnatii, membri fondatori, împuternicim urmãtoarele persoane: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., sã desfãsoare procedura de dobândire a personalitãtii juridice a Asociatiei ………………………..

Art.8. Prezentul Act constitutiv a fost redactat în .. (….) exemplare, din care …. (….) s-au eliberat pãrtilor.

MEMBRII FONDATORI,

——————–

Modele acte juridice – Orice fond trebuie sa aibă o formă.

Atunci cand solicitam exercitarea, apararea sau recunoasterea unui drept, aceasta solicitare trebuie sa fie concretizata intr-un model de cerere, actiune sau contract

Cabinetul de avocaturaAvocat Leonte Oana Madalina – vine in ajutorul dumnevoastra oferindu-va modele si exemple de acte, actiuni, cereri de chemare in judecata, contracte, procuri, plangeri, dverse…., necesare atat in instanta de judecata cat si în alte domenii.
Pentru redactarea unor acte juridice personalizate nevoilor dumnevoastra contactati-ne cu incredere.