Legea Contraventiilor

 

GUVERNUL ROMANIEI
ORDONANTA NR. 2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contraventiilor

Lista actelor modificatoare:
1. 18 septembrie 2001 - Rectificarea publicata in Monitorul Oficial nr. 584 din 18 septembrie 2001;
2. 26 februarie 2002 - O.U.G. nr. 16/2002 pentru reglementarea unor masuri fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 145 din 26 februarie 2002;
3. 22 aprilie 2002 - Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 268 din 22 aprilie 2002;
4. 30 august 2002, cu intrare in vigoare la 1 ianuarie 2003 - O.G. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 august 2002;
5. 25 iulie 2003 - Legea nr. 357/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 537 din 25 iulie 2003;
6. 14 august 2003 - O.G. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata in Monitorul Oficial nr. 582 din 14 august 2003;
7. 26 octombrie 2003, cu intrare in vigoare la 31 octombrie 2003 - O.U.G. nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, publicata în Monitorul Oficial nr. 747 din 26 octombrie 2003;
8. 9 decembrie 2004 - Legea nr. 526/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 1149 din 6 decembrie 2004;
9. 27 ianuarie 2006, cu intrare în vigoare la 30 ianuarie 2006 - O.G. nr. 8/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 78 din 27 ianuarie 2006;
10. 23 mai 2006, cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 2007 - Legea nr. 182/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 443 din 23 mai 2006;
11. 28 iulie 2006 - Legea nr. 352/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 640 din 25 iulie 2006 si Legea nr.
353/2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 640 din 25 iulie 2006;
2
12. 23 ianuarie 2007 - Decizia nr. 953/2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2007;
13. 27 aprilie 2007 - Decizia nr. 228/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie 2007;
14. 29 decembrie 2008 - Decizia Curtii Constitutionale nr. 1354/2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati în folosul comunitatii, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea închisorii contraventionale, publicata în Monitorul Oficial nr. 887 din 29 decembrie 2008;
15. 4 octombrie 2009 - Legea nr. 293/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial nr. 645 din 1 octombrie 2009.
16. 26 octombrie 2010, cu intrare în vigoare la 25 noiembrie 2010 - Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta.
CAPITOLUL I Dispozitii generale
CAPITOLUL II Constatarea contraventiei
CAPITOLUL III Aplicarea sanctiunilor contraventionale
CAPITOLUL IV Caile de atac
CAPITOLUL V Executarea sanctiunilor contraventionale
CAPITOLUL VI Dispozitii speciale si tranzitorii
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala.
Constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin
3
hotarâre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (articol modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie 2002)
Art. 2. - (1) Prin legi, ordonante sau hotarâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.
(2) Prin hotarâri ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, în masura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarâri ale Guvernului.
(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii în urmatoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curatenia si igienizarea acestora; întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii; amenajarea si curatenia
spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor virane; întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultura, întretinerea cladirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.
(alineatele (1) - (3) modificate prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie
2002)
(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili si sanctiona contraventii.
(5) Hotarârile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept.
Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ competenta, la cererea oricarei persoane interesate. (alineat introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie 2002)
Art. 3. - (1) Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dupa caz, cote
procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savârsirea contraventiilor.
(2) Persoana juridica raspunde contraventional în cazurile si în conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii.
Art. 4.
(1) Dispozitiile din actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventiile intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii, iar în cazul hotarârilor consiliilor locale sau judetene, punerea în aplicare se face si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 50 alin. (2) din
4
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. (alineat modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 526/2004, în vigoare de la 9 decembrie 2004)
(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile.
(3) Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate în conditiile Legii nr. 215/2001. (articol modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie 2002)
Art. 5. - (1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.
(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraventionala;
c) prestarea unei activitati în folosul comunitatii. (litera modificata prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr.
108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003) în vigoare de la 31 octombrie 2003)
d) închisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamântul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la lit. c). (litera abrogata de la 31 octombrie 2003 prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr.
108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003)
(3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
c) închiderea unitatii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activitatii agentului economic;
f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului în starea initiala.
(4) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni principale sau complementare.
(5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite. (alineat modificat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie 2002)
(6) Sanctiunile complementare se aplica în functie de natura si de gravitatea faptei.
5
(7) Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principal si una sau mai multe sanctiuni complementare.
(alineatele (6) si (7) introduse prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie 2002)
Art. 6. - (1) Avertismentul si amenda contraventionala se pot aplica oricarui contravenient persoana fizica sau juridica.
(2) Prestarea unei activitati în folosul comunitatii se poate aplica numai contravenientilor persoane fizice.
(articol modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003) în vigoare de la 31 octombrie 2003)
Art. 7. - (1) Avertismentul consta în atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savârsite, însotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
(2) Avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusa.
(3) Avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.
Art. 8. - (1) Amenda contraventionala are caracter administrativ.
(2) Limita minima a amenzii contraventionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depasi:
a) 1 miliard lei, în cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonanta;
b) 500 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotarâri ale Guvernului;
c) 50 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotarâri ale consiliilor judetene ori ale
Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
d) 25 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotarâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislatia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit
integral la bugetele locale. (alineat modificat prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 182/2006 (publicata la 23 mai 2006), în vigoare de la 1 ianuarie 2007)
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislatia în vigoare
se fac venit integral la bugetele locale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 2 din Legea nr. 182/2006 (publicata la 23 mai 2006), în vigoare de la 1 ianuarie 2007) (articol modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 180/2002, în vigoare de la 22 aprilie 2002)
Art. 9. - (1) Prestarea unei activitati în folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore.
6
(2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se stabileste alternativ cu amenda.
(3) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la ramânerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savârsit contraventia, în
vederea înlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, tinându-se seama de partea din amenda care a fost achitata. (alineat introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 352/2006, în vigoare de la 28 iulie 2006)
(4) La primul termen de judecata, instanta, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitarii integrale a amenzii. (alineat introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 352/2006, în vigoare de la 28 iulie 2006)
(5) În cazul în care contravenientul nu achita amenda în termenul prevazut la alin. (4), instant procedeaza la înlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii. (alineat modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 293/2009, în vigoare de la 4 octombrie 2009)
(6) Hotarârea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii este supusa recursului. (alineat introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 352/2006, în vigoare de la 28 iulie 2006)
(articol modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003) în vigoare de la 31 octombrie 2003)
Art. 10. - (1) Daca aceeasi persoana a savârsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.
(2) Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava sau, dupa caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanta pentru prestarea unei activitati în folosul comunitatii. (alineat modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003) în vigoare de la 31 octombrie 2003)
(3) În cazul în care la savârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat.
Art. 11. - (1) Caracterul contraventional al faptei este înlaturat în cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savârsita.
(2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional.
(3) Pentru contraventiile savârsite de minorii care au împlinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta savârsita se reduc la jumatate.
(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu prestarea unei activitati în folosul comunitatii. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003) în vigoare de la 31 octombrie 2003)
7
(5) Cauzele care înlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata.
Art. 12. - (1) Daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savârsita înainte de data intrarii în vigoare a noului act normativ.
NOTA:
Conform Deciziei nr. 228/2007, în vigoare de la 27 aprilie 2007, dispozitiile art. 12 alin. (1) sunt neconstitutionale în masura în care prin sintagma "nu se mai sanctioneaza" prevazuta în text se întelege doar aplicarea sanctiunii contraventionale, nu si executarea acesteia. (2) Daca sanctiunea prevazuta în noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savârsita anterior va fi sanctionata conform dispozitiilor actului normativ în vigoare la data savârsirii acesteia.
Art. 13. - (1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 6 luni de la data savârsirii faptei.
(2) În cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. (1) curge de la data constatarii faptei.
Contraventia este continua în situatia în care încalcarea obligatiei legale dureaza în timp.
(3) Când fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori în fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut înauntrul
termenului prevazut la alin. (1) sau (2). Prescriptia opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata în termen de un an de la data savârsirii, respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune altfel.
(4) Prin legi speciale pot fi prevazute si alte termene de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale.
Art. 14. - (1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
(2) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicarii. (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2003 prin art. 170 alin. (2) din O.G. nr. 61/2002 (publicata la 30 august 2002)
(art. 170 a devenit art. 172 la 14 august 2003 prin republicarea O.G. nr. 61/2002)
(3) Executarea sanctiunii închisorii contraventionale se prescrie în termen de un an de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti, daca contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activitati în folosul comunitatii. (alineat abrogat de la 31 octombrie 2003 prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003)
8
CAPITOLUL II
Constatarea contraventiei
Art. 15. - (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevazute în actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite în mod generic agenti constatatori.
(2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul
general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute în legi speciale.
(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vânzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de
activitate stabilite prin lege sau prin hotarâre a Guvernului.
Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii în termen de 48 de ore a
jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plângerea.
(11) În cazul contravenientilor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni români cu domiciliul în strainatate, în procesul-verbal vor fi cuprinse si urmatoarele date: seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul
emitent. (alineat introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 526/2004, în vigoare de la 9 decembrie 2004)
(2) La intrarea în România a cetatenilor straini sau a cetatenilor români cu domiciliul în strainatate organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României
vor elibera acestora tichete de înscriere a contraventiilor.
(3) În cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni români cu domiciliul în strainatate în procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria
si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul tichetului de înscriere a contraventiilor.
(4) La iesirea din tara organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o data cu controlul documentelor vor solicita cetatenilor straini si
cetatenilor români cu domiciliul în strainatate tichetul de înscriere a contraventiilor si, dupa caz, dovada platii amenzii contraventionale.
9
(alineatele (2) - (4) abrogate de la 25 iulie 2003 prin art. II din Legea nr. 357/2003)
(5) În cazul în care contravenientul este minor procesulverbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) În situatia în care contravenientul este persoana juridica în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale
acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta
contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare.
Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub
sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
Art. 17. - Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si
prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a
faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
Art. 18. - Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate
ori documentele în baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru
legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie,
jandarmi sau gardieni publici.
Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze,
agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel
putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al
martorului si semnatura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea
procesului-verbal în acest mod.
Art. 20. - (1) Daca o persoana savârseste mai multe contraventii constatate în acelasi timp de acelasi
agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.
(2) Pentru aceeasi fapta nu se pot aplica doua sau mai multe sanctiuni principale, repetate. (alineat
abrogat de la 22 aprilie 2002 prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 180/2002)
CAPITOLUL III
Aplicarea sanctiunilor contraventionale
Art. 21. - (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se
prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.
10
(2) Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu
are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndata organului sau
persoanei competente sa aplice sanctiunea. În acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe
procesul-verbal.
(3) Sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu
gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita
fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum
si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
Art. 22. - (1) În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea închisorii contraventionale
alternativ cu amenda, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este
îndestulatoare, încheie procesul-verbal de constatare si îl înainteaza în cel mult 48 de ore
judecatoriei în a carei raza teritoriala a fost savârsita contraventia, pentru aplicarea sanctiunii
corespunzatoare. Judecata se face cu participarea procurorului.
(2) În cazul în care se apreciaza ca se impune aplicarea închisorii contraventionale, instanta va
dispune înlocuirea închisorii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii,
daca persoana care a savârsit contraventia este de acord.
(3) Aplicarea sanctiunii închisorii contraventionale sau, dupa caz, obligarea la prestarea unei
activitati în folosul comunitatii, exercitarea cailor de atac, precum si locul si modalitatea de executare
a sanctiunilor se fac potrivit dispozitiilor cuprinse în legile speciale.
(articol abrogat de la 31 octombrie 2003 prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la 26
octombrie 2003)
Art. 23. - (1) În cazul în care prin savârsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de
evaluare a acesteia, persoana împuternicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea, cu
acordul expres al persoanei vatamate, facând mentiunea corespunzatoare în procesulverbal.
(2) Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei persoana vatamata îsi va putea valorifica pretentiile
potrivit dreptului comun.
Art. 24. - (1) Persoana împuternicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate,
folosite sau rezultate din contraventii. În toate situatiile agentul constatator va descrie în procesulverbal
bunurile supuse confiscarii si va lua în privinta lor masurile de conservare sau de valorificare
prevazute de lege, facând mentiunile corespunzatoare în procesul-verbal.
(2) În cazul în care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.
(3) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si,
daca acestea apartin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor mentiona,
daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care
identificarea nu a fost posibila.
11
Art. 25. - (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, dupa caz, se va comunica, în copie, contravenientului
si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o luna de la
data aplicarii acesteia.
(3) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la
despagubiri, o data cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica si înstiintarea de plata. În
înstiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile
abilitate sa o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare si, dupa caz, a despagubirii, în termen de 15 zile
de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silita. (alineat modificat prin
art. unic pct. 4 din Legea nr. 526/2004, în vigoare de la 9 decembrie 2004)
Art. 26. - (1) Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la
încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si înstiintarea de plata se înmâneaza
contravenientului, facându-se mentiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna
de primire. (alineat modificat prin Rectificarea publicata în M. Of. nr. 584 din 18 septembrie 2001)
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li se comunice copia
de pe procesul-verbal, daca sunt prezente la încheierea acestuia.
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesulverbal,
comunicarea acestuia, precum si a înstiintarii de plata se face de catre agentul constatator în
termen de cel mult o luna de la data încheierii.
Art. 27. - Comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de
primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se
consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.
Art. 28. - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate
în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie
mentionata în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep sa curga de la miezul noptii zilei
urmatoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala sau când serviciul este
suspendat se va prelungi pâna la sfârsitul primei zile de lucru urmatoare.
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni -
C.E.C. - S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la
Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice
locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de
localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta
contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de
trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient
agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, potrivit
dispozitiilor alin. (1).
12
(3) Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plata electronica
în cadrul Ghiseului virtual de plati, proiect-pilot coordonat de Minsterul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic National. În acest caz:
(parte introductiva modificata prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 8/2006 astfel cum a fost modificata prin
art. unic pct. 1 din Legea nr. 353/2006, în vigoare de la 28 iulie 2006)
a) achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al
platitorului sau a dovezii de plata emise de Ghiseul virtual de plati, aceasta specificând data si ora
efectuarii platii;
b) se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe
dovada de plata emisa de Ghiseul virtual de plati catre agentul constatator sau organul din care
acesta face parte.
(articol modificat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 526/2004, în vigoare de la 9 decembrie 2004)
Art. 29. - Dispozitiile art. 28 se aplica si în cazurile prevazute la art. 10 alin. (2), daca contravenientul
achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile
constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai
grava.
Art. 30. - (1) Daca persoana împuternicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savârsita în
astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire
penala competent.
(2) În cazul în care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de
catre instanta ca ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei,
împreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotarârea judecatoreasca, se
trimite de îndata organului în drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun
conform legii.
(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii în cazul prevazut la alin. (2) curge de la data
sesizarii organului în drept sa aplice sanctiunea.
CAPITOLUL IV
Caile de atac
Art. 31. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.
(2) Partea vatamata poate face plângere numai în ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia îi
apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste masura confiscarii.
Art. 32. - (1) Plângerea însotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se
depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa
înmâneze depunatorului o dovada în acest sens. (alineat declarat neconstitutional de la 10 martie
13
2007 conform Deciziei nr. 953/2006 - prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a
prezentului alineat)
(2) Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit de îndata judecatoriei în a carei circumscriptie a
fost savârsita contraventia.
(3) Plângerea suspenda executarea. Plângerea persoanelor prevazute la art. 31 alin. (2) suspenda
executarea numai în ceea ce priveste despagubirea sau, dupa caz, masura confiscarii.
Art. 33. - (1) Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune
citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plângerea, a organului care a aplicat
sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricaror alte
persoane în masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.
(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita
si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 34. - (1) Instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost
introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au
prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii
si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si
asupra masurii confiscarii.
(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotarârea judecatoreasca prin care s-a solutionat plângerea
poate fi atacata cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a
tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în
fata instantei. Recursul suspenda executarea hotarârii. (alineat modificat prin art. IX din Legea nr.
202/2010 (publicata la 26 octombrie 2010), în vigoare de la 25 noiembrie 2010)
Art. 35. - Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se
solutioneaza cu precadere.
Art. 36. - Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei,
recursul formulat împotriva hotarârii judecatoresti prin care s-a solutionat plângerea, precum si orice
alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
CAPITOLUL V
Executarea sanctiunilor contraventionale
Art. 37. - Procesul-verbal neatacat în termenul prevazut la art. 31, precum si hotarârea
judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo
alta formalitate.
Art. 38. - (1) Avertismentul se adreseaza oral atunci când contravenientul este prezent la
constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator.
14
(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de
constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare.
(3) Daca sanctiunea a fost aplicata de instanta prin înlocuirea amenzii contraventionale cu
avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunostintare scrisa.
Art. 39. - (1) Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:
a) de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercita calea de atac
împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termenul prevazut de lege;
b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri.
(2) În vederea executarii amenzii, organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesulverbal
de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plângere în termenul
legal, în termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen, ori, dupa caz, dispozitivul hotarârii
judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care
hotarârea a devenit irevocabila, astfel:
a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor
administrativ-teritoriale în a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau,
dupa caz, îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica;
b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor
subordonate Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în a caror
raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.
(alineat modificat prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 182/2006 (publicata la 23 mai 2006), în vigoare de la
1 ianuarie 2007)
(3) Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a
creantelor fiscale. (alineat modificat prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 182/2006 (publicata la 23 mai
2006), în vigoare de la 1 ianuarie 2007)
(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, în conditiile legii.
Art. 391. - (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la
ramânerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, acesta va sesiza instanta în
circumscriptia careia s-a savârsit contraventia, în vederea înlocuirii amenzii cu sanctiunea prestarii
unei activitati în folosul comunitatii, tinându-se seama, dupa caz, si de partea din amenda care a fost
achitata.
(2) În cazul în care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda în termenul prevazut la
alin. (1), instanta procedeaza la înlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul
comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25
de ore. (alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 293/2009, în vigoare de la 4 octombrie
2009)
15
(3) Hotarârea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii este
supusa recursului.
(4) Urmarirea punerii în executare a sentintelor se realizeaza de catre serviciul de executari civile de
pe lânga judecatoria în a carei raza s-a savârsit contraventia, în colaborare cu serviciile specializate
din primarii.
(articol introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 352/2006, în vigoare de la 28 iulie 2006)
Art. 40. - Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor
legale.
Art. 41. - (1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus aceasta masura, în
conditiile legii.
(2) În caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia
celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de îndata celui în drept.
(3) Daca bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui în
drept o despagubire care se stabileste în raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.
Art. 42. - În scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif actele prevazute la art. 39 alin. (2)
se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea
silita a creantelor.
Art. 43. - Executarea sanctiunii închisorii contraventionale se face în locurile si în modalitatile
prevazute de legea speciala. (articol abrogat de la 31 octombrie 2003 prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr.
108/2003, (publicata la 26 octombrie 2003)
CAPITOLUL VI
Dispozitii speciale si tranzitorii
Art. 44. - (1) Sanctiunile prevazute în prezenta ordonanta nu se aplica în cazul contraventiilor
savârsite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din
care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta
este întemeiat.
(2) Daca prin contraventia savârsita de un militar în termen s-a produs o paguba sau daca sunt
bunuri supuse confiscarii, organul competent potrivit legii va stabili despagubirea pe baza de tarif si
va dispune asupra confiscarii. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului,
partii vatamate si celui caruia îi apartin bunurile confiscate.
Art. 45. - În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul de
Interne si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme
metodologice privind regimul tichetelor de înscriere a contraventiilor, prevazute la art. 16 alin. (2) si
(4). (articol abrogat de la 31 octombrie 2003 prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 108/2003, (publicata la
26 octombrie 2003)
16
Art. 46. - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, precum si celelalte autoritati ale
administratiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele
competente sa constate si sa aplice sanctiunile în cazul contraventiilor savârsite de cadrele militare si
de angajatii civili în legatura cu serviciul.
Art. 47. - Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
Art. 48. - Ori de câte ori într-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legeanr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta ladispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta.
Art. 49. - Cauzele aflate în curs de solutionare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante vor
continua sa se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatarii contraventiei.
Art. 50. - Actele normative prin care se stabilesc contraventii, în vigoare la data publicarii prezentei
ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, daca este
cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.
Art. 501. - Achitarea amenzilor contraventionale prin intermediul instrumentelor de plata electronica
în cadrul Ghiseului virtual de plati se va face esalonat pentru toate categoriile de amenzi
contraventionale, pe masura implementarii acestor servicii.
(articol abrogat de la 28 iulie 2006 prin art. unic pct.2 din Legea nr. 353/2006)
Art. 51. - (1) Prezenta ordonanta va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor,
publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmânca
p. Ministrul justitiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
17
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucuresti, 12 iulie 2001.
Nr. 2.


Pentru programari si detalii ne puteti contacta:

Telefon: (+4) 0722.236.175
Email:office@avocat-bucuresti.info
Web: Formular contactSediu Cabinet avocat
Leonte Oana Madalina

Bucuresti, sector 6
str. Apusului, nr. 27, bl. N21, ap. 17Harta sediu avocat Bucuresti
Leonte Oana Madalina

harta localizare cabinet avocat Bucuresti
- STIRI JURIDICE -
Avocat Bucuresti